Dermatológia pre prax 1/2018

Mykobakteriózy vyvolané netuberkulóznymi mykobaktériami – poznatky pre klinickú prax

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Autor v práci analyzuje aktuálne poznatkyo mykobakteriózach. Ide o ochorenia, ktoré sú vyvolané netuberkulóznymi mykobaktériami. Klinické prejavyinfekciívyvolaných podmienene patogénnymi mykobaktériami môžu maťcharakter pľúcneho diseminujúceho ochorenia alebo lokalizovanej formy. Priebeh býva väčšinou chronický, často sú kolísavé teploty, s nočným potením a chudnutím, kašeľ, celková slabosť. Röntgenologický nález pri pľúcnom prejave nejavívýraznejšie rozdiely v charaktere léziíoproti tým, ktoré sú vyvolané Mycobacterium tuberculosis.

Kľúčové slová: atypické mykobaktérie, mykobakterióza, rezistencia, virulencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mycobacteriosis caused by non-tuberculous mycobacteria – knowledge for clinical practise

The author analyzes the current knowledge about mycobacteriosis. These are diseases that are caused by non-tuberculous mycobacteria. Clinical manifestations of infections caused by conditionally pathogenic mycobacteria may have the character of a pulmonary disseminating disease or localized form. The process is usually chronic, often fluctuating temperatures, with night sweats and weakness, coughing, general weakness. Radiological findings in lung expression do not reveal any significant differences in the nature of the lesions compared to those caused by Mycobacterium tuberculosis

Keywords: atypical mycobacteria, mycobacteriosis, resistance, virulence