Dermatológia pre prax 1/2021

Multidisciplinárny prístup k liečbe dekubitov

MUDr. Barbara Mrázová, MUDr. Ján Mráz

Dekubity predstavujú závažný zdravotný, sociálny aj ekonomický problém. Najúčinnejšou liečbou je predchádzanie ich vzniku. Ak nie je prevencia dostatočná, prípadne ak napriek správnej prevencii dekubitus vznikne, je nutná adekvátna liečba. Liečba vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu nielen na úrovni lokálnej liečby rany, ale aj pri systémovej terapii pacienta ako celku. Rozsiahlym odporúčaniam prevencie a liečby dekubitov sa venuje Národný (NPIAP) a Európsky (EPUAP) poradný panel a Pan Pacifická aliancia (PPPIA).

Kľúčové slová: dekubity, prevencia, multidisciplinárny prístup, liečba, hygiena rany, terapeutické krytia, chirurgická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multidisciplinary approach to the treatment of pressure ulcers/injury

Pressure ulcers/injury are a serious health, social and economic problem. The most effective treatment is to prevent them. If prevention is not sufficient, or if pressure ulcer occurs despite proper prevention, adequate treatment is required. Treatment requires multidisciplinary cooperation not only at the level of local wound treatment, but also in systemic therapy of the patient as a whole. Extensive recommendations for pressure ulcer/injury prevention and treatment are published by the National (NPIAP) and European (EPUAP) Advisory Panel and the Pan Pacific Alliance (PPPIA).

Keywords: pressure ulcer/injury, prevention, multidisciplinary approach, treatment, wound hygiene, wound dressings, surgical therapy