Dermatológia pre prax 3/2017

Melanocytové névy u detí

MUDr. Michaela Duchoňová, PhD., doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Klinické spektrum melanocytových névov v detskej populácii je pestré a mierne odlišné od dospelej populácie. Patria sem nielen kongenitálne névy, ale aj névy získané počas života, Spitzovej névy, modré névy, haló névy a lentiginózne névy. Névy vyskytujúce sa v detskom veku majú svoje špecifiká a odlišné správanie, ktoré by sme mali zohľadniť v manažmente detského pacienta. Tento prehľad zahŕňa najčastejšie typy névov u detí so zameraním sa na ich dynamický vývoj, priebeh névogenézy a fenotypové znaky zvýšeného výskytu melanómu v adolescencii a dospelosti. Osobitnú pozornosť treba venovať veľkým kongenitálnym névom, Spitzovým névom a aj névom v špecifických lokalitách – v kapilíciu, akrálne a na pohlavných orgánoch.

Kľúčové slová: získané melanocytové névy u detí, kongenitálne melanocytové névy, Spitzovej névy u detí, manažment névov u detí

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Melanocytic nevi in children

The clinical spectrum of melanocytic nevi in children is varied and different from the adult population. These include not only congenital nevi but also acquired nevi, Spitz nevi, blue nevi, halo nevi and spilus nevi. Nevi in pediatric patients are different in natural history with different evolution, therefore we should take another criterias in their management. This review provides an overview on nevi in children, focusing on their dynamic evolution over time, course of nevogenesis and phenotypic markers for increased risk of melanoma in adolescence and adulthood. Special considerations for Spitz nevi and nevi located in particular sites - scalp, acral, genital are highlighted.

Keywords: acquired melanocytic nevi, congenital melanocytic nevi, Spitz nevi, management of nevi in children