Dermatológia pre prax 1/2020

Manažment nehojaceho sa vredu predkolenia

MUDr. Leóna Vraníková

Vred predkolenia je pomerne časté ochorenie významne znižujúce kvalitu života pacienta, jeho liečba je zdĺhavá a finančne náročná. Úspešnosť liečby vredu je podmienená najmä správne stanovenou diagnózou. Pri stanovení diagnózy je okrem klinického vyšetrenia potrebné pri každom vrede doplniť dopplerovské vyšetrenie artérií, čo je zlatým štandardom. V niektorých prípadoch sa nezaobídeme bez biopsie z okraja vredu. Vred predkolenia najčastejšie vzniká na podklade chronickej venóznej insuficiencie, časté sú aj arteriálne a neuropatické vredy. Za nehojaci sa vred považujeme taký, pri ktorom neprogreduje hojenie aj napriek aktívnej liečbe trvajúcej viac ako 12 týždňov. Ak sa vred nehojí aj napriek správne stanovenej príčine a vhodnej liečbe, je potrebné vrátiť sa na začiatok a reevaluovať diagnózu.

Kľúčové slová: vred predkolenia, diagnostika, klinické vyšetrenie, dopplerovské vyšetrenie, biopsia, liečba, reevaluácia diagnózy

Management of non healing leg ulcer

Leg ulcer is a relatively frequent disease that results in a significant reduction of patients’ quality of life and requires an expensive, long-term treatment. Successful treatment of leg ulcers depends on making the right diagnosis. When making a diagnosis, it is essential to perform the Doppler measurement and complete a clinical examination for each leg ulcer. Additionally, in some cases, a skin biopsy must be taken from the edge of the ulcer. The most common cause of these ulcers is a chronic venous insufficiency, but arterial and neuropathic ulcers are also common. Ulcers that are resistant to treatment are typically those that do not progress to healing despite active treatments lasting more than twelve weeks. If an ulcer does not heal despite a well-established cause and an appropriate treatment, it is necessary to return to the initial findings and re-evaluate the diagnosis.

Keywords: leg ulcer, diagnostics, examination, Doppler measurement, biopsy, treatment, reevaluation