Dermatológia pre prax 4/2022

Manažment exsudátu podľa najnovších platných odporúčaní Svetovej únie spoločností pre liečbu rán

MUDr. Alžbeta Jandzíková, MUDr. Barbora Koštialiková

Exsudát môže hojenie rany nepriaznivo ovplyvniť v prípade, že dôjde k odchýlkam v jeho množstve, zložení a lokalizácii. Rana s nadmernou tvorbou exsudátu predstavuje pre pacienta komplexný problém. Štandardom v manažmente exsudátu sú krytia, ktoré pomáhajú hojeniu rany. Podmienkou správneho výberu krytia je stanovenie kvantity a kvality exsudátu. Efektívny prístup v manažmente exsudátu je kľúčom k optimálnemu hojeniu rany a zlepšeniu kvality života pacientov s chronickými ranami.

Kľúčové slová: exsudát, krytia, optimálne hojenie, vlhká rana, okolie rany

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Exudate management according to up-to-date guidelines by World Union of Wound Healing Societies

Exudate can adversely affect wound healing if there are deviations in its quantity, composition and location. A wound with excessive production of exudate represents a complex problem for a patient. The standard in exudate management are dressings that aid in healing of wounds. A condition for the correct choice of dressing, is to determine the quantity and quality of the exudate. Efficient approach in exudate management is the key to optimal wound healing and improved quality of life of patients with chronic wounds.

Keywords: exudate, dressings, optimal wound healing, moist wound, periwound skin