Dermatológia pre prax 3/2020

Malígny melanóm – klinický obraz, diagnostika a liečba

MUDr. Andrea Kozárová, PhD., doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.

Malígny melanóm je 19. najčastejšie onkologické ochorenie na svete. Tvorí približne 4 % všetkých kožných nádorov a patrí medzi najagresívnejšie nádorové ochorenia s relatívne rýchlym metastázovaním lymfatickou a krvnou cestou do vzdialených orgánov. Pri vzniku malígneho melanómu zohráva dôležitú úlohu genetická predispozícia jedinca v kombinácii s vplyvmi vonkajšieho prostredia. Diagnostika malígneho melanómu pozostáva z klinického, dermatoskopického a histopatologického vyšetrenia. Liečba závisí od štádia ochorenia, v prípade nízkorizikových melanómov postačuje chirurgická terapia, vysokorizikové a metastázujúce melanómy vyžadujú systémovú terapiu. Včasný záchyt melanómu je najvýraznejší faktor prežitia.

Kľúčové slová: malígny melanóm, etiopatogenéza, epidemiológia, diagnostika, terapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Malignant melanoma – clinical image, diagnosis and treatment

Malignant melanoma holds the 19th rank among all oncological diseases in the world. It accounts for approximately 4% of all skin tumors and is one of the most aggressive cancers with relatively rapid lymphatic and blood system metastases to distant organs. The genetic predisposition of an individual together with the environmental impact plays an important role in the development of malignant melanoma. The diagnosis of malignant melanoma consists of clinical, dermatoscopic and histopathological examination. Treatment depends on the stage of the disease; in case of low-risk melanomas surgical therapy is sufficient, whereas high-risk and metastatic melanomas require both surgical and systemic therapy. The most significant factor for survival is the early melanoma detection.

Keywords: malignant melanoma, etiopathogenesis, epidemiology, diagnostic methods, therapy