Dermatológia pre prax 1/2020

Liečba nenádorovej bolesti v dermatológii

MUDr. Miroslav Ferenčík, Mgr. Ľuboš Mazúr, MPH

Nenádorová bolesť v dermatológii, ako aj v iných odboroch, môže byť akútna a chronická. S akútnou bolesťou sa stretávame pri bolestivých kožných afekciách pri ich prvotnom objavení a akútnu bolesť riešime aj v dermatologickej chirurgii pri invazívnych výkonoch (operačná a pooperačná bolesť). Čo sa týka chronickej bolesti, tu je situácia o niečo zložitejšia. Dermatológ musí včas rozpoznať stavy, ktoré sú obzvlášť bolestivé, neznesiteľné. Aj pri týchto stavoch je za liečbu bolesti zodpovedný dermatológ, a ak sa dermatológ ocitne mimo svojej zóny komfortu v rámci liečby bolesti, nemal by váhať a mal by pacienta odoslať k algeziológovi.

Kľúčové slová: bolesť, dermatológia, akútna bolesť, chronická bolesť, nenádorová bolesť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of non-cancer pain in dermatology

Non-cancer pain in dermatology, as in other disciplines, can be acute and chronic. Acute pain is encountered in painful skin affections upon initial discovery and acute pain is also addressed in dermatological surgery during invasive procedures (surgical and postoperative pain). As far as chronic pain is concerned - here the situation is a bit more complicated - here the dermatologist must recognize in a timely manner conditions that are particularly painful, intolerable. Even in these conditions, the treatment of pain is the responsibility of the dermatologist - postponing or shifting such a patient to a general practitioner or an algesiologist may result in a significant delay in the treatment of pain to the patient. If the dermatologist finds himself outside his comfort zone as part of the treatment of pain, he should not hesitate and should refer the patient to an algesiologist.

Keywords: pain, dermatology, acute pain, chronic pain, non-neoplastic pain