Dermatológia pre prax 2/2020

Liečba nádorovej bolesti v dermatológii

MUDr. Miroslav Ferenčík, Mgr. Ľuboš Mazúr, MPH

Neliečená alebo zle liečená nádorová bolesť negatívne ovplyvňuje kvalitu života pacienta ako aj jeho schopnosť spolupracovať pri protinádorovej terapii. Je preukázané, že neefektívna liečba nádorovej bolesti zhoršuje umieranie. Nádorová bolesť v dermatológii, prevažne pri malígnom melanóme, spĺňa atribúty totálnej bolesti. Zasahuje do všetkých dimenzií pacientovho života, pacienti sú vizuálne stigmatizovaní a aspekt utrpenia sa u nich znásobuje. Kvalitná liečba nádorovej bolesti využíva multidimenzionálny prístup. Jej základným pilierom je farmakoterapia, pričom využíva farmaká rôznych farmakologických skupín. Nádorová bolesť sa dá efektívne liečiť a žiadny onkologický pacient nemusí žiť alebo umierať v bolestiach.

Kľúčové slová: bolesť, dermatológia, nádorová bolesť, malígny melanóm, liečba nádorovej bolesti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of cancer pain in dermatology

Untreated or poorly treated cancer pain negatively affects the patient‘s quality of life as well as his ability to cooperate in anticancer therapy. Ineffective treatment of cancer pain has been shown to aggravate dying. Cancer pain in dermatology, mainly in malignant melanoma, meets the attributes of total pain. It affects all dimensions of the patient‘s life, patients are visually stigmatized and the aspect of suffering multiplies in them. Effective treatment of cancer pain uses a multidimensional approach. Its basic pillar is pharmacotherapy, while using drugs from various pharmacological groups. Cancer pain can be effectively treated and no cancer patient needs to live or die in pain

Keywords: pain, dermatology, cancer pain, malignant melanoma, cancer pain treatment