Dermatológia pre prax 2-3/2013

Liečba akné – aktuálne prístupy

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Akné je jedno z najčastejších ochorení kože u adolescentov. Jeho prevalencia v industriálnych krajinách je vysoká, odhaduje sa medzi 50 – 90 %. Je to neinfekčná androgén dependentná genodermatóza, ktorá postihuje pilosebaceóznu jednotku. Prejavy ustupujú zvyčajne medzi 19. – 26. rokom života. Napriek tomu má prejavy akné v dospelosti určité percento mužov i žien, neraz bez ohľadu na to, či sa v puberte toto ochorenie vyskytlo. Dlho pretrvávajúce akné je často príčinou psychickej traumy i sociálnej izolácie postihnutého jedinca. Neliečené alebo nesprávne liečené akné zanechá nielen jazvy na koži, ale je často spojené s pretrvávajúcimi psychickými problémami. Liečba sa líši podľa jednotlivých klinických foriem ochorenia, závisí aj od tolerancie pacienta. Aktuálne vychádza z dostupných medicínskych dôkazov a konsenzu odborníkov. Vzhľadom na stúpajúcu rezistenciu vyvolávajúcich baktérií proti antibiotikám a stále nové poznatky týkajúce sa etiopatogenézy akné pretrváva potreba vývoja nových liečiv.

Kľúčové slová: Acne vulgaris, aktuálna liečba, najnovšie liečebné možnosti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acne treatment – currently approaches II.

Acne is one of the most common skin disease in adolescents. Its prevalence in industrial countries is high, estimated to be between 50- 90%. It is a non-infectious androgen- dependent genodermatosis involving pilosebaceous unit. Symptoms usually subside between 19th-26th ages. It still has acne symptoms in adulthood a certain percentage of men and women, often regardless of whether a teenager this disease occured. Long lasting acne is often cause psychological trauma and social isolation of the affected individual. Untreated or improperly treated acne leaves scars not only in the skin, but is often associated with persistent mental health problems. Treatment varies according to the different clinical forms, also depends on patient tolerance. Currently is based on available medical evidence and experts consensus. In view of the increasing resistence of causative bacteria to antibiotics and getting new knowledge about etiopathogenesis of acne, there is a need to develop new drugs.

Keywords: Acne vulgaris, current treatment, latest treatment options.