Dermatológia pre prax 1/2019

Kožné imunologicky mediované nežiaduce udalosti pri biologickej liečbe chronických zápalových ochorení

MUDr. Karolína Vorčáková, PhD., prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Imunologicky mediované nežiaduce reakcie sú novou skupinou ochorení vyvíjajúcich sa počas biologickej liečby TNF alfa inhibítormi, inhibítormi IL-12/23 a IL-17. Ich etiopatogenéza nie je jednoznačná. Väčšina autorov predpokladá, že existuje súvislosť s možnou významnou interferenciou biologického lieku s imunitným systémom, ktorý následne vyvoláva uvedené reakcie. Reakcie zahŕňajú širokú škálu nielen kožných ochorení. V práci stručne charakterizujeme najčastejšie imunologicky mediované reakcie, ako sú paradoxná psoriáza, hidradenitis suppurativa, alopecia areata, vaskulitída, sarkoidóza kože, lichen a lichenoidné reakcie, lupus like syndróm, pyoderma gangrenosum a morfea.

Kľúčové slová: imunologicky mediovaná reakcia, nežiaduca udalosť, anti-TNF alfa, psoriáza

Skin immune-mediated adverse reactions in the biological treatment of chronic inflammatory diseases

Immune-mediated adverse reactions are a new group of diseases developing during anti-TNF alpha treatment, IL-12/23 and IL-17 inhibiton. Their clear etiopathogenesis is not known. Most authors assume that there is a link to possible significant interference of the biologic drug with the immune system, which subsequently induces the above-mentioned responses. However, the individual genetic predisposition, which may be essential in detecting of immune-mediated reactions, must not be overlooked. The reactions include a broad variety of diseases. In this chapter, we will briefly characterise the most common skin immune-mediated reactions like paradoxical psoriasis, hidradenitis suppurativa, alopecia areata, vasculitis, sarcoidosis, lichen and lichenoid reactions, lupus like syndrome, pyoderma gangrenosum and morphea.

Keywords: immune-mediated reaction, adverse reaction, anti-TNF alpha, psoriasis