Dermatológia pre prax 2/2012

Kožné choroby z povolania v regióne stredného Slovenska 2011 – status quo

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., doc. MUDr. Želíra Fetisovová, PhD., MUDr. Gabriela Klimentová, PhD., MUDr. Róbert Vilček

Choroba z povolania je definovaná ako ochorenie, ktoré vzniklo pri plnení pracovných úloh alebo v bezprostrednej súvislosti s ich plnením. Profesionálne dermatózy a infekčné ochorenia tvoria významný podiel chorôb z povolania na Slovensku. Autori uvádzajú výskyt profesionálnych ochorení kože v SR a v regióne stredného Slovenska. V rokoch 1990 – 1999 bolo hlásených 1 258 profesionálnych dermatóz a v rokoch 2000 – 2009 už len 476 prípadov. Pri kožných profesionálnych infekčných ochoreniach sa zaznamenal pokles z 2 184 prípadov na 411 prípadov hlásených v rokoch 2000 – 2009. Významný pokles bol zaznamenaný aj v regióne stredného Slovenska (Banskobystrický a Žilinský kraj). Najčastejšími príčinami profesionálnych dermatíd boli kovoobrábacie zmesi a gumárenské chemikálie. Najčastejšími infekčnými dermatózami boli trichofícia a svrab. Autori analyzujú možné príčiny poklesu, ktorými sú zmena priemyselnej a poľnohospodárskej štruktúry, nedostatočné bodové hodnotenie, zdĺhavá administratíva a z nej vyplývajúca neochota dermatológov, nespolupráca pacienta a obštrukcie zo strany zamestnávateľa. Uvedené závery sú výzvou a podnetom pre hlavných odborníkov, odborné spoločnosti, pracovné zdravotné služby a ďalšie kompetentné orgány.

Kľúčové slová: choroby povolania, kožné profesionálne ochorenia, región stredného Slovenska.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Occupational diseases in the region of Central Slovakia, 2011 – status quo

Occupational disease is defined as a disorder related directly to work task or close relationship to work performance. Occupational dermatitis and skin infectious diseases create a significant part of total number of occupational diseases. Authors presents the occurence of professional dermatoses in Slovak republic and in central Slovakia. In the period of 1990 – 1999, 1258 has cases been registrated. In contrast between 2000 – 2009 only 476 cases has booked. Professional infectious diseases decreased from 2184 to 411 cases. Similarly, significant reduction of professional dermatoses has been booked in the central Slovakia (Banska Bystrica and Zilina county). Metalworking fluids and rubber chemicals has been most frequent causes. Most frequent skin infectious diseases were trichophytia and scabies. Authors analysed possible causes of decrease, which could be the changement of industry and agriculture structure, insufficient financial reimboursement of administrative procedures and consequent ignorance of the problem by dermatologists, non-compliant patients and negative attitude of employees. This results are the challenge and motivation for the competent authorities: national experts, professional societies and work health services.

Keywords: occupational diseases, professional skin diseases, region of central Slovakia.