Dermatológia pre prax 4/2020

Konvenčná systémová liečba psoriázy včera, dnes a zajtra

MUDr. Petra Imlejová, MPH

Chronická ložisková psoriáza patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúci typ psoriázy nezriedka sprevádzajúci invalidizáciu pacienta s nemožnosťou spoločenského uplatnenia a značne znižujúci kvalitu života. Vzhľadom na patogenézu psoriázy, kde dochádza k dysfunkcii imunitnej odpovede v kombinácii s vplyvmi vonkajšieho prostredia na genetickom pozadí existujúcich liečebných metodík, ktoré pomáhajú riešiť toto závažné ochorenie. Okrem základnej lokálnej liečby protizápalovými externami, keratolytikami a kortikoidmi máme k dispozícii možnosti systémovej liečby psoriatického ochorenia. Konvenčná systémová liečba psoriázy zahŕňa liečbu fototerapiou, cyklosporínom A, acitretínom a metotrexátom. V prípade nedostatočnej účinnosti alebo intolerancie konvenčnej systémovej liečby prechádza pacient na systémovú biologickú liečbu.

Kľúčové slová: psoriáza, konvenčná systémová liečba, fototerapia, metotrexát, cyklosporín A, acitretín

stiahnuť celý článok v pdf

Conventional systemic treatment of psoriasis yesterday, today and tomorow

Chronic plaque psoriasis is one of the most common types of psoriasis, often accompanying the disability of a patient with inability to social application and significantly reducing the quality of life. Due to the pathogenesis of psoriasis, where the immune response is dysfunctional combined with the effects of the external environment on the genetic background of existing treatment methodologies that help to address this serious disease. In addition to basic topical therapy with anti-inflammatory external agents, keratolytics and corticoids, we have options for systemic treatment of psoriatic disease. Conventional systemic treatment of psoriasis includes treatment with phototherapy, cyclosporine A, acitretin and methotrexate. In case of insufficient efficacy or intolerance of conventional systemic therapy, the patient switches to systemic biologic therapy.

Keywords: psoriasis, conventional systemic therapy, phototherapy, methotrexate, cyclosporine A, acitretin