Dermatológia pre prax 3/2020

Kongenitálne melanocytové névy u detí

MUDr. Katarína Soršáková Trnovská, PhD., doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Zuzana Velická, CSc.

V detskom veku sa môžeme stretnúť s viacerými typmi melanocytových lézií na koži dieťaťa. Najčastejšími sú kongenitálne melanocytové lézie, ktoré delíme podľa veľkosti a charakteru lézie. Kongenitálne melanocytové lézie sa vyskytujú v populácii v 1 až 6 %. Malé kongenitálne névy sú relatívne časté, môžeme ich nájsť až u 1 zo 100 detí. Najkomplikovanejšími léziami z hľadiska prognózy pre pacienta a dlhodobého sledovania dermatológom sú obrovské kongenitálne névy, ktoré pokrývajú zväčša celé anatomické oblasti a v 2 % až 45 % sú sprevádzané nálezom neurokutánnej melanózy na leptomeningoch. Pri obrovských kongenitálnych névoch je pridruženým nálezom na koži pacienta v 70 % prítomnosť mnohopočetných satelitných névov. S veľkosťou kongenitálneho melanocytového névu sa priamo úmerne zvyšuje aj riziko prípadnej malígnej transformácie. Pri veľkých a obrovských névoch k tejto zmene môže dôjsť ešte v období pred pubertou.

Kľúčové slová: neurokutánna melanóza, satelitné névy, proteín S100, obrovské kongenitálne névy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Congenital melanocytic nevi in children

In childhood we can observe a multiple types of melanocytic nevi on the children´s skin. The most common are congenital melanocytic lesions, which differ according to the size and nature of the lesion. Congenital melanocytic lesions occur in the population in 1 to 6%. Small congenital nevi are relatively common and can be found in up to 1 in 100 children. The most complicated lesions in terms of prognosis for the patient and long-term follow-up by dermatologists are enormous, «giant nevi», which mostly cover the entire anatomical area and in 60% are accompanied by the finding of neurocutaneous melanosis in leptomeninges. In «giant nevi», the associated finding on the skin of the patient is the presence of multiple satellite nevi at 70%. With the size of the congenital melanocytic nevus, the risk of an eventual malignant transformation is directly proportional. In large and giant nevi, this change may occur even before puberty.

Keywords: neurocutaneous melanosis, satellite nevi, protein S100, giant nevi