Dermatológia pre prax 1/2010

Kaposiho sarkóm

MUDr. Mária Rečková, MUDr. Juraj Beniak, MUDr. Zuzana Kudláčová, MUDr. Dušan Pajerchin, MUDr. Mária Nováčeková

V článku je rozobratá kazuistika 76-ročného muža s generalizovaným Kaposiho sarkómom kože. Pacient bol odoslaný z kožnej ambulancie na naše oddelenie v diseminovanom štádiu ochorenia v júli 2006. Na základe klinických prejavov sme v rámci diferenciálnej diagnostiky zvažovali Kaposiho sarkóm (KS), výsledok histologického vyšetrenia bol však nešpecifický (obraz lymfocytárnej kapilaritídy). Až v júli 2007, kedy sme pacienta pre nelepšiaci sa kožný nález opakovane prijali na naše oddelenie, bola diagnóza potvrdená novým histologickým vyšetrením dvoch biopsií. Z uvedeného vyplýva, že kožné prejavy KS môžu v bioptickej praxi spôsobovať diagnostický problém, keďže histologický obraz môže byť zo začiatku rovnaký ako pri iných nádorových i nenádorových vaskulárnych léziách kože (3, 4). Z dôvodu včasnej diagnostiky a liečby je dôležité na uvedenú skutočnosť myslieť a v prípade potreby previesť opakované biopsie.

Kľúčové slová: kaposiho sarkóm, humánny herpesvírus 8, histologický obraz, terapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Kaposi's sarcoma

The paper presents a case of a 76-year-old man with generalized cutaneous Kaposi's sarcoma. The patient was referred from a dermatology practice to our department in the disseminated stage of the disease in July 2006. Based on the clinical features, Kaposi's sarcoma (KS) was considered during differential diagnosis, however, the histological findings were nonspecific (a presentation of lymphocytic capillaritis). It was not until July 2007, when the patient was readmitted to our department for unresolving skin lesions, that the diagnosis was confirmed by a new histological examination of two biopsies. The above implies that skin manifestations of KS may cause diagnostic difficulties in the bioptic practice since the histological presentation may initially be identical to that in other cancerous as well as noncancerous vascular skin lesions (3, 4). This needs to be kept in mind be for the sake of early diagnosis and treatment and, whenever necessary, repeated biopsies have to be performed.

Keywords: kaposi's sarcoma, human herpesvirus, histological presentation, therapy