Dermatológia pre prax 1/2016

Interleukín (IL)-17 – nový cieľ pri liečbe psoriázy

doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.

Terapeutické ciele sa vyvíjajú v súlade s pokrokmi v chápaní patogenézy psoriázy. IL-17 je cytokín zohrávajúci úlohu pri obrane pred extracelulárnymi baktériovými a kvasinkovými infekciami. Laboratórne aj klinické údaje dokázali, že IL-17 je kľúčový cytokín zápalových dráh v patogenéze psoriázy. IL-17 je preto atraktívny nový terapeutický cieľ.

Kľúčové slová: IL-17, patogenéza, psoriáza, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Interleukin (IL)-17 – new target in psoriasis therapy

Targets for psoriasis treatment have evolved in accordance with our evolving understanding of disease pathogenesis. IL-17 is a cytokine which elicits protection against extracellular bacterial and fungal infections. Laboratory and clinical data have demonstrated that IL-17 is a key cytokine driving inflammatory pathways inherent in psoriasis pathogenesis. Therefore, IL-17 is an attractive new therapeutic target.

Keywords: IL-17, pathogenesis, psoriasis, therapy