Dermatológia pre prax 3/2014

Imunohistochemická expresia hladkosvalového aktínu v tkanive bazocelulárneho karcinómu kože

MUDr. Jana Doboszová, MUDr. Vladimír Bartoš, PhD.

Cieľ: Hladkosvalový aktín alfa (α-smooth muscle actin, α-SMA) je marker mezenchýmového (svalového) a myoepitelového pôvodu buniek, avšak jeho expresiu možno ojedinele pozorovať aj v niektorých epitelových tkanivách a z nich odvodených nádoroch. V našej štúdii sme hodnotili imunohistochemickú expresiu α-SMA v bazocelulárnom karcinóme (BCC) kože. Materiál a metódy: Sledovaný súbor pozostával z 22 BCC kože od 19 pacientov (11 mužov, 8 žien), ktoré mali v rámci bioptického vyšetrenia tkaniva imunohistochemicky detegovaný α-SMA. Výsledky: V 16 karcinómoch (72,7 %) sme potvrdili pozitivitu α-SMA v nádorových bunkách, ktorá varírovala v rozsahu 2 – 90 % nádorového tkaniva. V piatich prípadoch (22,7 %) bola prítomná výrazná imunoreaktivita α-SMA v okolitej peritumoróznej stróme. Vzájomná koexpresia α-SMA v nádore aj priľahlej stróme sa vyskytovala v troch karcinómoch (13,6 %). Vo väčšine lézií boli „α-SMA pozitívne“ nádorové bunky akcentované skôr na periférii nádorových hniezd. V zmiešaných histologických typoch BCC bola imunoreaktivita väčšinou nepravidelná a v jednotlivých komponentoch sa odlišovala. Z ôsmich BCC, ktoré obsahovali infiltratívne rastúcu zložku, malo 5 (62,5 %) výraznú expresiu α-SMA v peritumoróznej stróme. Túto stromálnu pozitivitu sme pozorovali len v BCC s infiltratívnymi rastovými črtami, pričom v samotnom nádore bola imunoreaktivita α-SMA skôr redukovaná. Záver: Expresia α-SMA v nádorových bunkách BCC kože je častý nález. Hoci jej biologický význam nie je zatiaľ definitívne objasnený, pravdepodobne zohráva úlohu pri získavaní agresívnejšieho fenotypu. Z výsledkov našej štúdie sa zdá, že infiltratívny rast BCC je skôr sprevádzaný výraznejšou tvorbou α-SMA v okolitej peritumoróznej stróme, ktorá pravdepodobne ovplyvňuje jeho ďalší rast a biologické správanie.

Kľúčové slová: bazocelulárny karcinóm kože, hladkosvalový aktín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Immunohistochemical expression of smooth muscle actin in basal cell carcinoma of the skin

Purpose: Smooth-muscle actin alpha (α-SMA) is a marker of mesenchymal (muscle) and myoepithelial origin of the cells, however, its expression may be occasionally also observed in some epithelial tissue and tumors derived therefrom. In our study, we evaluated an immunohistochemical expression of α-SMA in basal cell carcinoma (BCC) of the skin. Material and methods: Study group consisted of 22 cutaneous BCCs from 19 patients (11 men, 8 women), in which α-SMA was detected immunohistochemically in biopsy examination. Results: α-SMA positivity in tumor cells was found in 16 carcinomas (72,7 %) and it varied between 2 – 90 % of cancer tissue. Five cases (22,7 %) exhibited a significant α-SMA immunoreactivity in a surrounding peritumorous stroma. Coexpression of α-SMA in cancer and adajcent stroma was present in 3 carcinomas (13,6 %). In most cases, „α-SMA positive“ tumor cells were accentuated at the periphery of tumor nests. In mixed histological BCC types, an immunoreactivity was usually irregular and different in the individual compartments. Among eight BCCs, which had an infiltrative growth component, five of them (62,5 %) showed a marked α-SMA expression in the peritumorous stroma. Such stromal positivity was found only in BCCs with infiltrative growth features, while α-SMA immunoreactivity in tumor was more or less reduced. Conclusion: Expression of α-SMA in cancer cells of cutaneous BCC is a frequent finding. Although its biological significance is not yet definitively clarified, it most likely plays a role in acquiring of more aggressive tumor phenotype. The results of our study may suggest, that infiltrative growth of BCC is accompanied by more extensive production of α-SMA in the surrounding peritumorous stroma, which probably modifies a growth and biological behavior of cancer.

Keywords: basal cell carcinoma of the skin, alpha-smooth muscle actin.