Dermatológia pre prax 3/2011

Fluorované a nefluorované lokálne kortikosteroidy v dermatologickej praxi: jedinečné postavenie mometazón furoátu

MUDr. Jana Kročáková

V roku 1952 Sulzberger a Witten prvýkrát referovali o úspešnom lokálnom použití hydrokortizón acetátu v liečbe kožných ochorení. Za viac ako pol storočia lokálne kortikosteroidy znamenali pre milióny pacientov výrazné zlepšenie ich dermatologických ochorení a tým aj kvality života (13). Hlavný problém pri lokálnych kortikosteroidoch spočíva v tom, že rovnaký mechanizmus účinku, ktorý je zodpovedný za ich terapeutické efekty (protizápalový účinok, antiproliferatívny účinok), môže vyvolať aj nežiaduce vedľajšie prejavy. Manipulácia s chemickou štruktúrou základného kortikosteroidného jadra, najmä halogenizácia a esterifikácia, výrazne zvýšila terapeutické účinky pri súčasnom obmedzení doby aplikácie, lokality a veku cieľovej skupiny. Mometazón furoát ako jediný potentný nefluorovaný lokálny kortikosteroid má okrem minimálnych vedľajších účinkov a aplikácie 1-krát denne aj výhodu uplatnenia v pediatrickej praxi.

Kľúčové slová: lokálne kortikosteroidy, halogenizácia, bezpečnosť liečby, nežiaduce účinky, nefluorované kortikosteroidy, mometasone furoát

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Fluorinated and non-fluorinated topical corticosteroids in dermatological practice: the unique position of mometasone furoate

In 1952, Sulzberger and Witten first reported the successful use of topical hydrocortisone acetate in the treatment of skin diseases. For more than half a century, local corticosteroids meant for millions of patients a significant improvement of dermatological diseases and thus quality of their life (13). The main problem with topical corticosteroids is that the same mechanism of action responsible for their therapeutic effects (anti-inflammatory, antiproliferative activity) may also cause undesirable side expressions. Handling the chemical structure of the steroid nucleus, in particular halogenation and esterification significantly increased therapeutic effect while limiting the time of application, location and age of the target group. Mometasone furoate as the only potent non-fluorinated topical corticosteroids has in addition to the minimum of side effects and a once daily application also benefit of use in pediatric practice.

Keywords: topical corticosteroids, halogenition, safety of treatment, side effects, non-fluorinated corticosteroids, mometasone furoate