Dermatológia pre prax 3/2021

Európske odporúčania pre liečbu atopickej dermatitídy

MUDr. Katarína Soršáková Trnovská, PhD., doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Atopická dermatitída (AD) je chronické, zápalové, pruriginózne ochorenie postihujúce najmä detskú populáciu. Výskyt tohto ochorenia je v súčasnosti v európskych krajinách na vzostupe a pohybuje sa medzi 10 až 20 % u detí a 2 až 8 % u dospelých. V roku 2012 boli vytvorené na základe konsenzu európske odporúčania zamerané na liečbu atopickej dermatitídy. Tieto odporúčania boli revidované v roku 2018 a uverejnené v časopise JEADV (Journal of the European Academy of Dermatogy and Venereology). Európske odporúčania sú spísané v dvoch častiach. Prvá časť sa zameriava na manažment AD z pohľadu pacienta, stratégiu vyvarovania sa alergénom a diétne opatrenia, na základnú liečbu s ohľadom na výber vhodného emoliencia, na postupy pri dennej osobnej hygiene, antipruritickú liečbu, lokálnu protizápalovú liečbu a fototerapiu. Druhá časť odporúčaní sa venuje cielenej antimikrobiálnej liečbe, systémovej terapii závažných foriem AD, alergén-špecifickej imunoterapii, doplnkovým liečebným metódam a v neposlednom rade aj dôležitému psychosomatickému poradenstvu a edukácii pacienta i rodičov.

Kľúčové slová: atopická dermatitída, európske odporúčania, základná liečba, reaktívna liečba, proaktívna liečba, systémová liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

European guidelines for the treatment of atopic dermatitis

Atopic dermatitis is a chronic, inflammatory, pruritic disease affecting especially the pediatric population. The incidence of the disease is currently on the rise in European countries, ranging from 10 to 20% in children and 2 to 8% in adults. In 2012, european recommendations for the treatment of atopic dermatitis were developed by consensus. These recommendations were revised in 2018 and published in the JEADV (Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology). The European recommendations are written in two parts. The first part focuses on AD management from the patient‘s point of view, allergen avoidance strategy and dietary measures, basic treatment with regard to the selection of a suitable emollient, procedures for daily personal hygiene, antipruritic treatment, local anti-inflammatory treatment and phototherapy. The second part of the recommendations deals with targeted antimicrobial treatment, systemic therapy of severe forms of AD, allergen-specific immunotherapy, complementary treatment methods and, last but not least, important psychosomatic counseling and education of the patient and parents.

Keywords: atopic dermatitis, european guidelines, reactive therapy, proactive therapy, systemic therapy