Dermatológia pre prax 1/2022

Eczema herpeticum ako komplikácia atopickej dermatitídy

MUDr. Katarína Turčinová Lacková, doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Veronika Popová

Atopická dermatitída (AD) patrí medzi najčastejšie zápalové ochorenia kože s chronickým alebo s chronicko recidivujúcim priebehom. Ide o geneticky podmienené ochorenie, na ktorého etiopatogenéze sa podieľa kombinácia genetickej predispozície, narušenej epidermálnej bariérovej funkcie, imunitnej dysregulácie a faktorov životného prostredia (1). Pacienti s touto diagnózou sú náchylnejší na vírusové, bakteriálne a mykotické komplikácie. Jednou z najvážnejších komplikácií AD je infekcia herpes simplex vírusom (HSV) – eczema herpeticum (EH). Zavedením liečby virostatikami došlo k významnému poklesu závažných priebehov ochorenia, avšak u niektorých pacientov ochorenie stále predstavuje potenciálne život ohrozujúcu komplikáciu (onkologickí pacienti, imunokompromitovaní pacienti, dojčatá a pod.). V článku autori podávajú prehľad patofyziológie, klinického obrazu, diagnostiky, terapie a možnosti prevencie ochorenia eczema herpeticum.

Kľúčové slová: herpetický ekzém, atopická dermatitída, komplikácie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Herpetic eczema as a complication of the atopic dermatitis

Atopic dermatitis (AD) is one of the most common inflammatory skin diseases with chronic or chronically relapsing course. The current understanding demonstrates that AD is a genetically determined disease with a impaired skin barier function, immune dysregulation and influence of enviromental factors. Patients with atopic eczema are more prone to viral, bacterial and fungal infectious complications. One of the most serious complication of AD is infection with herpes simplex virus (HSV)- eczema herpeticum (EH). Introduction of using an antiviral systemic treatment has significantly reduced the course of the disease, but in some cases, disease is still a potentially life-threatening complication (oncologic patients, immunocompromised patient, infants, etc.). The article provides an overview of the pathophysiology, clinical picture, diagnostic methods and prevention options

Keywords: herpetic eczema, atopic dermatitis, complications