Dermatológia pre prax 1/2016

Dve sondy do klinicko-patologickej diagnostiky „LEND AN EGG“ bolestivých tumorov kože

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.

Úvod: Autorky zisťovali, či sa údaj „bolestivosť lézie“ uvádza na Sprievodnom liste k zásielke histologického materiálu. Význam uvedenia tohto údaju hodnotili dva razy, a to v roku 1995 a po dvadsiatich rokoch v roku 2015. Materiál a metodika: V roku 1995 bolo biopticky vyhodnotených 1 544 prípadov excidovaných kožných lézií a v roku 2015 bolo hodnotených 2 020 excízií, ktoré diagnostikoval dermatológ a excidoval chirurg. Autorky v príspevku uvádzajú v prvom súbore z roku 1995 23 prípadov lézií označených ako bolestivé, v druhom súbore z roku 2015 sa pri 19 odoslaných excíziách zaznamenala bolestivosť. Materiál pochádzal z bioptickej praxe Ústavu patologickej anatómie JLF UK a UN v Martine. Preparáty farbené hematoxylínom a eozínom, ako aj ďalšími farbiacimi a imunohistochemickými metódami boli spracované štandardným laboratórnym postupom formalín-parafínových rezov. Výsledky: Zistené údaje sú obsahom štyroch tabuliek, v ktorých sú prehľadne zoradené demografické údaje, klinické údaje a biopticky zistené diagnózy bolestivých kožných lézií. Nálezy sú konfrontované so zisteniami renomovaných autorov základných monografií z odboru dermatológie a patológie. Záver: Dôkladné vypísanie Sprievodného listu k zásielke histologického materiálu je nevyhnutnou podmienkou na jednoznačnú korektnú bioptickú diagnózu všeobecne, a pri diagnóze bolestivých kožných lézií osobitne, a to tak v skupine nádorov, ako aj v skupine bolestivých nenádorových lézií kože, čo je dokumentované v texte práce.

Kľúčové slová: bolestivé lézie kože, bolestivé nenádorové lézie kože, „LEND AN EGG“, neurilemóm, ekrinný spiradenóm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Two probes into the clinico-pathological diagnosis „LEND AN EGG“ painful of skin tumors

ntroduction: Authors examined whether the words’ „painful lesions“ is referred to a letter accompanying the consignment of histological material. This indication was evaluated twice in 1995, and after twenty years in 2015. Material and methods: In 1995 biopsy were evaluated 1,544 cases of excised skin lesions and in 2015 were evaluated in 2020 excision have been diagnosed by dermatologist and excised by surgeon. In this work the author presents the first set of 1995 23 cases of lesions described as painful and at the second set of 2015 were sent as painful excision 19. Results: The data obtained are contained in table 4, which are clearly aligned demographic data, clinical data and biopsy established the diagnosis of painful skin lesions. The findings are discussed with renowned authors of the standard text of dermatological and pathological department. Conclusion: Through invitation letter accompanying the consignment histological material is necessary for the correct unambiguous bioptic diagnosis in general and in the diagnosis of painful skin lesions, particularly so in the group of tumors and non-tumor group of painful skin lesions, which is documented of the publication.

Keywords: painful skin lesion, painful non-tumorous skin lesion, „LEND AN EGG“, neurilemmoma, ecrinne spiradenoma