Dermatológia pre prax 2-3/2013

Diferenciálna diagnostika keratoakantómu a skvamocelulárneho karcinómu kože v bioptickej praxi

MUDr. Vladimír Bartoš, PhD.

Keratoakantóm je pomerne častá skvamoproliferatívna kožná lézia, ktorá predstavuje z viacerých aspektov zaujímavú nozologickú jednotku. Klinicky je charakteristický najmä náhlym vznikom a rýchlym rastom, po ktorom väčšinou nasleduje spontánna regresia. Histomorfologicky má veľmi podobné črty s konvenčným skvamocelulárnym karcinómom a stále prevládajú kontroverzné nádory, či je samostatnou chorobnou jednotkou alebo variantom dobre diferencovaného skvamocelulárneho karcinómu kože. Z bioptického hľadiska je dôležité, že odlíšenie keratoakantómu od skvamocelulárneho karcinómu môže byť na základe bežných histomorfologických nálezov veľmi ťažké až nemožné. Prezentovaný príspevok je zameraný na opis základných diferenciálno-diagnostických kritérií týchto dvoch kožných lézií.

Kľúčové slová: keratoakantóm, skvamocelulárny karcinóm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differential diagnosis of keratoacanthoma and squamous cell carcinoma of the skin in bioptical practice

Keratoacanthoma is a relatively frequent squamoproliferative skin lesion, which represents quite interesting nosological entity. Clinically, it is mostly characterised by sudden onset and rapid growth, usually followed by spontaneous regression. Histomorphologically, it shares similar features with conventional squamous cell carcinoma and still it is not completely obvious, whether it is a separate pathological unit or rather a variant of well diferentiated cutaneous squamous cell carcinoma. From the bioptical point of view it is important, a distinction of keratoacanthoma from squamous cell carcinoma on the basis of usual histomorphology may be very difficult or even impossible. Submitted article is focused on description of the basic differential-diagnostic criteria of these two skin lesions.

Keywords: keratoacanthoma, squamous cell carcinoma.