Dermatológia pre prax 3/2022

Dermatovenerologické komplikácie intravenózneho abúzu opioidov

MUDr. Zuzana Homolová, MUDr. Natália Urminská, MUDr. Ján Lidaj

Drogy na báze opioidov prinášajú nielen otupenie bolesti, odtrhnutie od reality a euforické stavy, ale ich intravenózna, subkutánna či intraepidermálna aplikácia má zároveň za následok aj možné postihnutie kože. Drogy a ich zneužívanie, predovšetkým spôsob ich aplikácie, môže viesť nielen k negatívnym systémovým účinkom, ale aj k závažným dermatologickým prejavom. V článku sa autori snažia v skratke ukázať, aká je história narkománie, aké drogy sa najčastejšie používajú a aké má ich užívanie následky a právne konzekvencie..

Kľúčové slová: drogy i.v., aplikácia, následky

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Dermatovenerological complications of intravenous opioid with drawal

intraepidermal application also results in possible skin damage. Drugs and their abuse, especially the method of their application, can lead not only to negative systemic effects, but also to serious dermatological manifestations. In the article, the authors try to briefly show what the history of drug addiction is, what drugs are most often used, and what are the consequences and legal consequences of their use.

Keywords: drugs i.v. application, consequences