Dermatológia pre prax 1/2020

Dekubity a výživa

MUDr. Eva Rajnohová

Dekubity znižujú celkovú kvalitu života, prispievajú k zvýšenej úmrtnosti u pacientov a predstavujú značné ekonomické náklady na liečbu pre zdravotnícke organizácie. Preto sú prevencia a manažment starostlivosti o ne veľmi dôležité. Nutričná deprivácia a nedostatočný príjem potravy sú kľúčovými rizikovými faktormi pre vznik dekubitov a zhoršeného hojenia rán. Neplánovaný úbytok hmotnosti je hlavným rizikovým faktorom vývoja podvýživy a vzniku preležanín. Suboptimálna výživa narúša funkciu imunitného systému, syntézu kolagénu a pevnosť pokožky v ťahu. Žiadny laboratórny test nedokáže presne definovať nutričný stav jednotlivca. Aj keď sérový albumín, prealbumín, transferín, proteín viažuci retinol, ako aj antropometrické merania (výška, hmotnosť a index telesnej hmotnosti) a ďalšie laboratórne hodnoty môžu byť vhodné na stanovenie celkovej prognózy, nemusia však optimálne vyjadrovať výživovú hodnotu. Aj keď nie je známy ideálny príjem živín na podporu hojenia rán, zdokumentovali sa zvýšené potreby energie, bielkovín, zinku a vitamínov A, C a E a aj aminokyselín, ako napríklad arginínu a glutamínu. Hydratácia hrá dôležitú úlohu pri zachovaní a oprave integrity pokožky. Dehydratácia narušuje metabolizmus buniek a hojenie rán. Adekvátny príjem tekutín je potrebný na podporu prietoku krvi do poškodených tkanív. Hlavným cieľom tohto článku je zhodnotenie súčasných dôkazov týkajúcich sa hydratácie a výživy na prevenciu a manažment dekubitov u dospelých.

Kľúčové slová: manažment, výživa, dekubity

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pressure ulcers and nutrition

Pressure ulcers can diminish global life quality, contribute to rapid mortality in some patients and pose a significant cost to health-care organizations. Accordingly, their prevention and management are highly important. Nutritional deprivation and insufficient dietary intake are the key risk factors for the development of pressure ulcers and impaired wound healing. Unplanned weight loss is a major risk factor for malnutrition and pressure ulcer development. Suboptimal nutrition interferes with the function of the immune system, collagen synthesis, and tensile strength. No laboratory test can exactly define an individual‘s nutritional status. Although serum albumin, prealbumin, transferrin, and retinol-binding protein as well as anthropometric measures such as height, weight, and body mass index and the other laboratory values may be suitable to establish the overall prognosis, still they might not well represent the nutritional status. Although the ideal nutrient intake to encourage wound healing is unknown, increased needs for energy, protein, zinc, and Vitamins A, C, and E and also amino acids such as arginine and glutamine have been documented. Hydration plays a vital role in the preservation and repair of skin integrity. Dehydration disturbs cell metabolism and wound healing. Adequate fluid intake is necessary to support the blood flow to wounded tissues. The main aim of the present article is to review the current evidence related to hydration and nutrition for bedsore prevention and management in adults.

Keywords: management, nutrition, pressure ulcer