Dermatológia pre prax 4/2012

Čo je nové v poznatkoch o NMSC

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

V posledných rokoch incidencia a prevalencia nemelanómovej rakoviny kože (NMSC) narastá. Zdá sa, že tento trend je trvalý a bude pokračovať aj vďaka dlhšiemu dožívaniu populácie, včasnej detekcii samotných nádorov i rozličným preventívnym kampaniam. Nadmerný výskyt týchto ochorení je celosvetovo spojený aj s vysokými nákladmi na liečbu. Imunologický a genetický výskum prekliesnil cestu k novým terapeutickým možnostiam aj pre pacientov, z ktorých mnohí boli predtým bez vhodných liečebných alternatív. Mnohé z nich sú zatiaľ v predbežných štúdiách,dá sa však očakávať, že sa čoskoro stanú integrálnymi liečivami v armamentáriu manažovania kožnej rakoviny.

Kľúčové slová: NMSC, etiopatogenéza, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

What is new in knowledge about NMSC

Incidence and prevalence of NMSC is increasing in recent years. It seems that this trend is permanent and will continue due to reaching prolonged age of population, early detection of tumors themselves, and various prevention campaigns. Excessive incidence of these diseases is associated worldwide with the high costs of treatment. The immunological and genetic research has shown the way to new therapeutic options for patients, many of whom were previously without appropriate treatment alternatives. Many of them are still in preliminary studies, but can be expected to soon become integral agents in armamentarium of skin cancer managing.

Keywords: NMSC, etiopathogenesis, treatment.