Dermatológia pre prax 3/2011

Choroby vlasov III – Alopecia areata

MUDr. Eva Rasochová

Alopecia areata (AA) je automunitné chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje vlasový folikul a niekedy aj nechty. Presná etiológia ochorenia nie je známa. Strata vlasov je nejazvová a rekurentná. AA postihuje najčastejšie vlasatú časť hlavy, ale môže postihnúť ktorúkoľvek časť tela pokrytú vlasmi. Klinický priebeh ochorenia je rôzny: u niektorých pacientov dochádza ku spontánnej remisii, zatiaľ čo u iných ochorenie progreduje do úplnej straty vlasov nielen na hlave, ale aj na tele. Liečba je stále problematická a ochorenie je na terapiu často rezistentné.

Kľúčové slová: alopecia areata, kortikosteroidy, PUVA, imunoterapia

stiahnuť celý článok v pdf

Alopecia areata

Alopecia areata is an autoimune chronic inflammatory disease affecting the hair follicle and sometimes the nails. The exact aetiology is unknown. The hair loss is non-scaring and recurrent. AA is commonly presenting on the scalp but it can affect any hair bearing part of the body. Its clinical course is variable: some patients have spontaneous remission whereas others progress to total loss of scalp or even body hair. The treatment remains difficult and the disease is often resistant against theraphy.

Keywords: alopecia areata, corticosteroids, PUVA, immunotherapy