Dermatológia pre prax 2/2022

Angioedém ako hlavný prejav chronickej spontánnej urtikárie – kazuistika

MUDr. Anna Bobčáková, MUDr. Otília Petrovičová, PhD., prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric, MHA

Úvod: Recidivujúca urtikária je častá príčina dermatovenerologických, ako aj imunoalergiologických vyšetrení. Hoci u väčšiny pacientov sa angioedém nevyskytuje, prípadne je urtikáriou sprevádzaný, u časti pacientov je izolovaným prejavom. Opis prípadu: V kazuistike opisujeme prípad pacientky s recidivujúcimi angioedémami s pruritom a parciálnou odpoveďou na antialergickú liečbu. Po zdĺhavom diagnostickom procese bola stanovená diagnóza chronickej spontánnej urtikárie. Vzhľadom na absenciu efektu 4-násobnej dávky antihistaminika bola s úspechom indikovaná biologická liečba. Záver: U pacientov s recidivujúcim angioedémom je nevyhnutné myslieť na špecifický fenotyp chronickej spontánnej urtikárie, zároveň je však potrebné na základe anamnézy a vybraných laboratórnych vyšetrení vylúčiť bradykinínom mediované formy angioedému.

Kľúčové slová: urtikária, angioedém, pruritus, histamín, bradykinín

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Angioedema as a main sign of chronic spontaneous urticaria – case report

Introduction: Recurrent urticaria is a common cause of dermatovenerological as well as immunoallergological examinations. Although angioedema does not occur in most patients, eventually is accompanied by urticaria, it can be an isolated manifestation in some patients. Case report: In the case report, we describe the case of a patient with recurrent angioedema with pruritus and a partial response to antiallergic treatment. After a lengthy diagnostic process, a diagnosis of chronic spontaneous urticaria was made, and due to the absence of a 4-fold antihistamine therapy effect, biological treatment was successfully indicated. Conclusion: Chronic spontaneous urticaria should be considered in patients with recurrent angioedema, but bradykinin-mediated forms of angioedema should be ruled out based on medical history and selected laboratory tests as well.

Keywords: urticaria, angioedema, pruritus, histamine, bradykinine