Dermatológia pre prax 1/2011

Aktuálna liečba vonkajších genitálnych bradavíc

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Papilomavírusové infekcie patria medzi najčastejšie ochorenia prenosné pri pohlavnom styku v mladej sexuálne aktívnej populácii Európy i USA. Väčšina (90 %) je zapríčinená nízko rizikovými typmi HPV 6 a 11. Anogenitálne bradavice majú nízky onkogénny potenciál. Cestou prenosu je najčastejšie pohlavný styk; ochorenie sa dá však preniesť aj perinatálne, prstami, ústami, či autoinokuláciou. Riziko genitálnej HPV infekcie stúpa s každým novým sexuálnym kontaktom. Infekcia má vysokú rekurenciu, komplikovanú eradikáciu a určitý onkologický potenciál. Zatiaľ nejestvuje špecifická antivírusová a úplne účinná liečba, používajú sa mnohé veľmi odlišné metódy (1).

Kľúčové slová: vonkajšie genitálne bradavice, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current treatment of external genital warts

Human papillomavirus infections belong to the most sexually transmitted diseases in young sexually active population in Europe and the U.S.A. Most of them (90%) are caused by low-risk HPV types 6 and 11. Anogenital warts have a low oncogenic potential. The most common route of infection is by the sexual route; disease can be transmitted also by birth canal, by fingers, by mouth, or by autoinoculation. The risk of genital HPV infection increases with each new sexual contact. Infection has high recurrence rate, difficult eradication and some oncogenic potential. There has not been specific antiviral and completely satisfactory treatment so far, thus, different methods could be used (1).

Keywords: external genital warts, treatment