Dermatológia pre prax 1/2020

Acne vulgaris – klinický obraz a terapeutické možnosti

MUDr. Andrea Kozárová, PhD.

Acne vulgaris – akné, je polymorfné zápalové ochorenie pilosebaceóznej jednotky patriace medzi najčastejšie kožné ochorenia postihujúce tvár, hrudník a ramená. Príčinou vzniku a rozvoja akné je zápal pilosebaceóznej jednotky, ktorý začína obturáciou vývodu mazovej žľazy a pokračuje rozvojom nezápalových a následne zápalových lézií. Hlavné ciele v liečbe akné sú zahojenie existujúcich prejavov, prevencia vzniku jaziev či hyperpigmentácií a potlačenie tvorby nových prejavov. Dlho pretrvávajúce akné je často príčinou psychickej traumy a sociálnej izolácie pacienta, preto je veľmi dôležitá vhodne zvolená kombinovaná liečba, ktorá pôsobí súčasne proti viacerým patogenetickým faktorom.

Kľúčové slová: akné, komedón, etiopatogenéza akné, možnosti liečby akné

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acne vulgaris – clinical view and therapeutic options

Acne vulgaris is a polymorphic inflammatory disease of pilosebaceous unit and belongs to the most frequent skin diseases affecting face, chest and arms. The main cause of acne is the inflammation of pilosebaceous unit, starting with sebaceous gland obturation that continues into the formation of non-inflammatory and inflammatory lesions. The main treatment goals are as follows: healing of the present acne manifestation, prevention of formation of scars and hyperpigmentations and suppression of new disease manifestation. Long persisting acne is a frequent cause of psychic trauma and social isolation. Therefore, appropriate treatment combination that acts simultaneously against several pathogenetic factors is essential.

Keywords: acne, comedon, ethiopatogenesis of acne, therapeutic options for acne