Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2017

Ventilačná podpora vysokým prietokom plynov aplikovaným nazálne – High flow nasal ventilation (HFloNV)

MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH, MUDr. Dušan Rybár, doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MUDr. Stanislav Saladiak, MUDr. Štefan Imrecze, MUDr. Janka Beňová

Úlohou tradičnej oxygenoterapie je zvyšovať frakciu alveolárneho O2 a sekundárne zlepšiť oxygenáciu arteriálnej krvi. V posledných 2 desaťročiach sa vyvíjali systémy, ktorými sa podával dýchací plyn s definovanou FiO2 cez tesniacu nazálnu kanylu, pričom tento bol dokonale ohrievaný na 35 – 37 °C a zvlhčovaný na 100 % relatívnej vlhkosti. Tieto aplikácie boli vykonávané hlavne u novorodencov s poruchami ventilácie. High Flow Nasal Ventilation (HFloNV) s prietokom plynov 40 – 60 l/min sa začal aplikovať aj u dospelých, relatívne dobre tesniacou binazálnou kanylou ohriatym a zvlhčeným plynom na 100 % R.V. pri 37 °C. Prietok plynu kanylou vytvára pretlak v nosohltane, ktorý generuje dynamický pozitívny tlak na konci výdychu (PEEP). Ten je lepšie tolerovaný ako klasické CPAP aplikované nazálne, alebo maskou. Schopnosť HFloNV kontinuálne vymývať CO2 z nazofaryngu a horných dýchacích ciest je potenciálne vysokým prínosom tejto metódy ventilačnej podpory. Metóda ventilačnej podpory HFloNV sa začala používať u pacientov s hypoxickým respiračným zlyhávaním (ARDS I. št., pľúcna fibróza/ CHOPCH, pneumónie, pľúcny edém, kardiochirurgické výkony s respiračnou insuficienciou, postextubačné respiračné zlyhávanie, morbídna obezita, do-not-intubate pacienti-terminálne ochorenia). Niektoré publikácie ale naznačujú, že nekritická aplikácia HFloNV môže viesť k zlyhaniu metodiky a predĺženiu následnej intubácie, prípadne k zvýšeniu 30-dňovej mortality. Výsledky naznačujú, že ide o vcelku perspektívnu metódu ventilačnej podpory, ktorá v určitých prípadoch môže spoľahlivo nahradiť neinvazívnu ventiláciu maskou (NIV).

Kľúčové slová: oxygenoterapia, vysoký prietok kyslíka, nosná ventilácia vysokým prietokom plynov, respiračná nedostatočnosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

High flow ventilatory support applied nasally – High flow nasal ventilation (HFloNV)

The aim of traditional oxygenotherapy is to increase the fraction of alveolar oxygen and thus improve the oxygenation of arterial blood. In the recent 20 years there were systems developed that applied breathing gas with certain set FiO2 through sealed nasal canulla while being heated to 35-37 °C and humidified to 100% of relative humidity. This way of application has been mainly used in newborns with ventilation disorders. High Flow Nasal Ventilation (HFloNV) has also been started to be applied in adults through sealed binasal cannula to deliver 37°C heated and 100% humidified gas. Gas flow (40-60 l/min) through cannula generates overpressure in nasopharynx, which subsequently produces dynamic positive endexpiratory pressure (PEEP). That is better tolerated than classic CPAP applied nasally or by facemask. The high potential benefit of this ventilatory support is the ability of HFloNV to continually remove CO2 from nasopharynx and upper airways. HFloNV ventilatory support has been introduced in patients with hypoxic respiratory failure (ARDS 1.level, lung fibrosis, COPD, pneumonia, lung edema, cardiac surgery with respiratory insuficiency, postextubation respiratory insuficiency, morbidly obese patients, do-not-intubate terminal patients). However some papers have already shown that liberal application of HFloNV may lead to its failure and subsequent prolonged intubation and controlled ventilation and possibly to increased 30-day mortality in some patients. The results have shown that HFloNV might be a perspective method of ventilatory support that is able to reliably replace noninvasive mask ventilation in some cases.

Keywords: oxygenoterapy, high flow oxygen, high flow nasal ventilation, respiratory insufficiency