Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2014

Umelá výživa u kriticky chorého pacienta. Aké sú posledné dáta?

MUDr. Jana Haščičová, MUDr. Jaroslav Mikula

Podľa recentne publikovaných údajov zostáva malnutrícia u hospitalizovaných pacientov stále alarmujúco vysoká. Klinické štúdie pritom jasne dokazujú, že proteínovo-energetický deficit je asociovaný s vyššou morbiditou, mortalitou, predlžovaním trvania hospitalizácie a navýšením nákladov na liečbu kriticky chorých pacientov. V snahe zlepšiť túto situáciu sa kladie dôraz na aplikáciu balansovanej parenterálnej výživy, ktorej cieľom je ponúknuť pacientovi v kritickom stave adekvátne množstvo energie, makronutrientov (hlavne bielkovín) a mikronutrientov. V rámci stresového katabolizmu sa rozvíja hyperglykémia a inzulínová rezistencia hlavne v zdravých tkanivách, ktorá umožňuje šetriť glukózu pre poškodené a životne dôležité orgány.

Kľúčové slová: malnutrícia, katabolizmus, bielkoviny, glutamín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nutritional support in critically ill patients: what are the latest data?

According to the recent published data malnutrition in hospitalized patients is still very high. Protein-energy depletion is associated with a higher morbidity, mortality and increases the hospital lenght of stay. Balanced parenteral nutrition is emphasized, with it´s main goal to deliver to critically ill patient an adequate amount of energy, macronutrients (especially proteins) and micronutrients. In stress hyperglycemia and insuline resistance in the healthy tissues may allow sparing glucose for vital organs and injured tissues.

Keywords: malnutrition, catabolism, proteins, glutamine.