Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2015

Pseudochylotorax ako následok neskorej erózie cievnej steny centrálnym venóznym katétrom – kazuistika

MUDr. Ingrid Olejárová, MPH, MUDr. Vladimír Ďuračka, MUDr. Štefan Podhradský, MUDr. Juraj Mikuláš, doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.

Neskorá extravazácia centrálneho venózneho katétra (CVK) je veľmi zriedkavou, pri neskorej identifikácii aj potenciálne smrteľnou komplikáciou používania CVK. V tomto článku opisujeme prípad pacienta s komplikovaným priebehom po transplantácii srdca, u ktorého došlo k extravazácii CVK tri týždne po zavedení. Klinicky sa prejavila masívnymi pleurálnymi výpotkami, extravaskulárnu pozíciu katétra sme identifikovali CT vyšeterením. V diskusii sa zameriavame na výskyt, možnosti diagnostiky a liečby tejto zriedkavej komplikácie.

Kľúčové slová: centrálny venózny katéter, komplikácie, erózia cievy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pseudochylothorax caused by late vascular wall erosion by central venous catheter – case report

Late extravasation of the central venous catheter (CVC) is rare, but potentially lethal complication of the CVC. In this report we describe a case of the patient with a complicated course after heart transplantation, who developed CVC extravasation 3 weeks after the insertion of the CVC. The complication was manifested by massive bilateral pleural effusion and was confirmed by CT scan. In the discussion we concentrate on incidence, diagnosis and treatment of this rare complication.

Keywords: central venous catheter, complications, vascular erosion.