Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2014

Použitie rFVIIa u kardiochirurgických pacientov – naše klinické skúsenosti

MUDr. František Sabol, PhD., doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Dušan Rybár, MUDr. Stanislav Saladiak, MUDr. Jozefína Cocherová, MUDr. Janka Beňová

Podanie rFVIIa v kardiochirurgii je indikované v off-label indikácii na zastavenie pooperačného nezvládnuteľného život-ohrozujúceho krvácania. Vykonali sme retrospektívnu observačnú štúdiu pacientov vo VÚSCH, a. s., ktorí dostali rFVIIa na zastavenie krvácania za obdobie 2008 – 2012. V tomto období sa vykonalo 5 958 operácií, z toho 4 238 v mimotelovom obehu (MO). Rekombinantný FVIIa sme podali 70 pacientom, z toho bolo 50 mužov a 20 žien s mediánom veku 66,5 roka. 50 pacientov (71,4 %) postačilo podanie jednej dávky. Minimálna dávka bola 45 µg/kg, maximálna 137 µg/kg, priemerná 88,9 µg/kg, medián 95 µg/kg. 18 (25,7 %) pacientom bolo potrebné podať aj druhú dávku, iba 2 pacientom (2,9 %) bola podaná tretia dávka. Až 50 % pacientov bola dávka podaná už na operačnej sále. Operačné revízie: pred podaním rFVIIa boli u 34 pacientov (48,6 %), po podaní u 14 pacientov (20 %). Zaznamenali sme signifikantný rozdiel v mortalite vo vzťahu k veku (p = 0,018), SOFA skóre (p < 0,001), APACHE skóre (p < 0,001), ktoré by mohli pomôcť v selekcii pacientov s benefitom z podania rFVIIa. Analýzou klinických a laboratórnych parametrov po liečbe rFVIIa sme zistili signifikantné zníženie krvných strát i potrebu krvných transfúzií ako štatisticky významnú úpravu PT a aPTT.

Kľúčové slová: aktivovaný rekombinantný faktor VII (rFVIIa), život-ohrozujúce krvácanie, kardiochirurgia, mimotelový obeh.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The use of recombinant FVIIa in cardiac surgery patients – our clinical experience

Recombinant FVIIa, in cardiac surgery has an off-label use for the management of postoperative life-threatening bleeding refractory to the usual treatment protocols. In this retrospective study, we evaluate the use of rFVIIa in our Institute between the years 2008–2012. During that time 5989 patients had cardiac surgery, and 4238 of them underwent surgery with the use of the cardiopulmonary by-pass. 70 patients, 50 men and 20 women received rFVIIa. One dose was applied in 50 patients (71.4%). Minimal dose was 45 µg/kg, maximal dose 137 µg/kg, mean dose 88.9 µg/kg, median dose 95 µg/kg. Second dose was needed in 18 patients (25.7%), only two patients (2.9%) needed three doses. In half of patients treatment was necessary already at operation theatre. The need of operation revisions: before rFVIIa was needed in 34 patients (48.6%) while after treatment only in 14 patients (20%). We found significant differences in mortality regarding age (p=0.018), SOFA score (p<0.001) and APACHE score (p<0.001); these variables could help to select patients with benefit from rFVIIa administration. Analysis of clinical and laboratory parameters after rFVIIa administration found significant decrease of bleeding, the need of blood transfusions and improvement of PT and aPTT.

Keywords: activated recombinant factor VII (rFVIIa), life-threatening bleeding, cardiac surgery, cardiopulmonary bypass.