Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2014

Pohľad intenzivistu na chronickú obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu pľúc

MUDr. Jarmila Železkovová, MBA, MUDr. Alexandra Šimková, PhD., RNDr. Mgr. Alžbeta Benedikovičová, PhD., Mgr. Z. Škvarková, PhD.

Úvod:Chronická bronchopulmonálna choroba pľúc (COPD) predstavuje závažný medicínsky problém. Rozvoj akútnej respiračnej insuficiencie u týchto chorých je častou príčinou ich hospitalizácie na oddeleniach intenzívnej medicíny v dôsledku potreby ventilačnej podpory. Cieľom našej práce bolo zistiť výskyt a priebeh hospitalizácie pacientov s COPD na KAIM FN Trnava počas rokov 2009 – 2013. Metóda práce:Retrospektívna štúdia 70 pacientov, ktorí boli prijatí na KAIM s diagnózou respiračná insuficiencia na podklade dekompenzácie COPD. Údaje boli čerpané zo zdravotnej dokumentácie a z nemocničného informačného systému Medea. Výsledky boli spracované v programe Excel. Na štatistické spracovanie sme použili Mann-Whytneyov U test. Za štatisticky signifikantné výsledky sme považovali tie, pri ktorých bola P-hodnotamenšia ako 0,05. Výsledky: V sledovanom 5-ročnom období bolo na KAIM hospitalizovaných 70 pacientov s COPD, prevažovali GOLD III – 25 pacientov (35,6 %) a GOLD IV – 28 (40 %) pacientov. Muži prevyšovali nad počtom žien (74 % verzus 26 %). Priemerný vek bol 66,7 (± 12,2) rokov. Priemerné obdobie hospitalizácie bolo 14,3 (± 11,5) dní. Najčastejšie boli pacienti preložení z iného oddelenia/kliniky FNTT, najviac bolo preložených z Kliniky pneumológie a ftizeológie (43 %) a z Internej kliniky (43 %). Celková incidencia COPD za päťročné obdobie bola 5,5 prípadov na 100 hospitalizovaných, výskyt COPD na KAIM má klesajúci trend. Celková letalita pacientov bola 33 %, zo všetkých sledovaných zomrelo spolu 23 pacientov. Najčastejšou príčinou hospitalizácie na KAIM bola akútna exacerbácia COPD vyvolaná hlavne infekčnými komplikáciami ako boli bronchopneumónie 56 %, infekcie horných a dolných dýchacích ciest (17 %) a dekompenzácia akútneho cor pulmonale (14 %). Pri sledovaní úvodných priemerných hodnôt pH, pCO2, pO2 a SpO2 pri napájaní pacientov na ventilátor sme nezaznamenali štatisticky významný rozdiel medzi hodnotami u pacientov prežívajúcich a zomrelých. Priemerná hodnota vstupných leukocytov (16,08 x 109) a vstupného CRP (85,36 mg/l) potvrdila predpoklad, že väčšina pacientov mala infekčné komplikácie. U zomrelých pacientov bola hodnota PCT výrazne vyššia ako u prežívajúcich. Priemerná dĺžka UPV (10,5 dní) bola u prežívajúcich dlhšia. Z ventilačných režimov bol najčastejšie využívaný režim P-SIMV, pričom pacienti boli väčšinou napojení na ventilátor Galileo. Záver: Hore uvedené výsledky potvrdzujú relatívne priaznivú krátkodobú prognózu, ale dlhodobá prognóza pacientov s potrebou mechanickej ventilácie je veľmi závažná. Predpokladom úspešného klinického výsledku je chorý s potenciálnymi rezervami kardiopulmonálneho systému pri rešpektovaní všeobecných zásad terapie.

Kľúčové slová: COPD, respiračná insuficiencia, mechanická ventilácia, intenzívna medicína.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intensive therapy unit staff´s views of chronic obstructive pulmonary disease

Introduction:Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) presents a serious medical problem. Development of acute respiratory insufficiency among these patients is the main cause of hospitalization on the intensive care departments due to need of ventilation support. Goal of our work was to find out presence and course of the hospitalization of the patients on Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care (KAIM) in the Faculty Hospital in Trnava during the period from 2009 to 2013. Methods:It was a retrospective study of 70 patients admitted to KAIM with diagnosis of respiratory insufficiency based on the decompensation of COPD. Data were draw from the files and from the hospital information system Medea. Results were prepared in the computer program Excel. For statistical elaboration we used Mann-Whytneyov U test. We suprosed results with P<0.05as statictically significant. Results:In the followed up 5 years cycle 70 patients were hospitalized on KAIM with COPD. Most of them were GOLD III – 25 patients (35.6%) and GOLD IV – 28 patients (40%). Most of them were men (74% versus 26%). Average age was 66.7 (+/-12.2) years. Average length of hospitalization was 14.3 (±11.5) days. Most of the patients were moved from other departments, especially from the Clinic of Pulmonary Disease (43%) and from Clinic of Internal Medicine (43%). Incidence of COPD during this 5 years period was 5.5 cases on 100 hospitalization. Incidence of COPD on KAIM has decreasing tendency. All-over lethality was 33% (23 patients). The main causes of hospitalization on KAIM was acute exacerbation of COPD caused by respiratory complications as bronchopneumonia in 56%, infections of upper and lower respiratory tract (17%) and decompensation of acute cor pulmonale (14%). During monitoring average values of pH, pCO2, pO2 and SpO2 by inclusion of ventilator treatment, there were no statistically significant differences between patients who survived and those, who died. Average amount of leukocytes (16.08) and CRP (85.36 mg/l) affirm the assumption had infectious complications. Among patients, who died the amount of PCT was significantly higher than among the survived patients. Average length of ventilation (10.5 days) was longer among survivors. The most frequent ventilator regime was P-SIMV and most of the patients had ventilator support by Galileo. Conclusion:These achievements showed up relatively favourable short term prognosis, but long term prognosis of the patients with need of mechanical ventilation remain severe. Assumption of successful clinical coming out is a patient with potential reserves of cardiopulmonary system and respecting of guidelines.

Keywords: COPD, respiratory insufficiency, mechanical ventilation, intensive medicine.