Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2014

Neutrofil-lymfocytový pomer ako možný marker SIRS u pacientov po kardiochirurgických výkonoch

MUDr. Peter Čandík, PhD., doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Dušan Rybár, MUDr. Stanislav Saladiak

Cieľ štúdie: Zistiť správanie sa počtu neutrofilov a lymfocytov z periférnej krvi (neutrofil-lymfocytový pomer – NLP) po kardiochirurgickom výkone a ich význam ako prediktora pooperačného priebehu v kardiochirurgii. Materiál a metódy: Do našej observačnej štúdie bolo zaradených 93 pacientov podstupujúcich elektívny alebo semielektívny kardiochirurgický výkon s použitím mimotelového obehu. Odber krvi na stanovenie NLP sme vykonali spolu šesťkrát. Zaznamenali sme aj ďalšie parametre týkajúce sa pacienta, výkonu a priebehu hospitalizácie. Výsledky: NLP po kardiochirurgickej operácii prudko stúpa a maximum dosahuje v operačný deň večer. Následne voľnejšie klesá, za tri dni však nedosiahne predoperačnú hodnotu. Štatisticky signifikantný bol len druhý pooperačný deň, keď u pacienta hodnoty NLP 7,23 alebo 11,27 znamenali odlišné parametre pacienta, výkonu alebo pooperačného priebehu. Záver: Táto štúdia opísala pooperačný priebeh NLP u kardiochirurgického pacienta. Aj keď sa hodnoty NLP na 2. POD javia signifikantné, pre malý počet pacientov nemôžeme urobiť väčšie závery. Preto význam NLP ako klinického markera a prediktora klinického priebehu musí byť ešte objasnený ďalšími štúdiami.

Kľúčové slová: neutrofil-lymfocytový pomer, diferenciálny krvný obraz, mimotelový obeh, srdcová chirurgia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neutrophil-lymphocyte ratio as a possible marker of SIRS in patients after cardiac surgery procedures

Objective: To evaluate the dynamics of the neutrophils’ and lymphocytes‘ blood counts (e. g. neutrophil-lymphocyte ratio – NLR) and their significance as a predictor of postoperative outcome after cardiac surgery procedures. Material and methods: 93 patients were included in our observational study undergoing elective or semielective cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. Blood was taken 6 times to evaluate the counts of neuthrophils and lymphocytes. Other parameters concerning patient, operation and postoperative outcome were noticed as well. Results: NLR increases rapidly after operation and peaks in the evening of the day of the operation. Subsequently NLR begins to decrease slower not reaching its preoperative value by the day 3 postoperatively. The only statistically significant day was postoperative day 2, when values of NLR of 7,23 and 11,27 meant different patient, procedure or outcome parameters. Conclusion: Our study described the course of the NLR after cardiac surgery. Although the values on the day 2 seem significant, we can not make definitive conclusions due to the small size of our study. Additional studies are needed to elucidate the clinical significance of the NLR.

Keywords: neutrophil-lymphocyte ratio, differential blood count, cardiopulmonary bypass, cardiac surgery.