Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2014

Monitorovanie hemodynamiky v perioperačnom období pomocou NIKO (neinvazívna kompresívna oscilometria)

MUDr. Peter Čandík, PhD., doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Dušan Rybár, MUDr. Stanislav Saladiak, MUDr. Jozefína Cocherová, MUDr. Janka Beňová, MUDr. René Sýkora

Cieľ.Zistiť presnosť nového neinvazívneho spôsobu merania hemodynamiky – neinvazívnej kompresívnej oscilometrie (NIKO) porovnaním so štandardnými metódami, akými sú TD-Swan-Ganzov katéter a analýza arteriálnej pulzovej krivky (Vigileo), a tým určiť použiteľnosť NIKO v klinickej praxi. Materiál a metódy.U 146 pacientov sme počas prvých 12 – 24 hodín po kardiochirurgickom alebo závažnom angiochirurgickom výkone merali hemodynamiku súbežne s novou metódou NIKO a jednou z dvoch už bežne používaných štandardných metód. Výsledky.V rozsahu srdcového výdaja 2 – 8,5 l/min. je meranie NIKO štatisticky signifikantne presné. Podobne v rozsahu stredného arteriálneho tlaku cca 40 – 110 torr koreluje meranie NIKO s porovnávanými metódami. Mimo tento interval sú merania nepresné. Záver. Meranie hemodynamiky metódou NIKO je presné, a teda klinicky použiteľné u cca 85 % pacientov. Nepoužiteľné je pri zvyšných 15 % prípadov s extrémnou hemodynamikou.

Kľúčové slová: neinvazívne monitorovanie hemodynamiky, srdcový výdaj.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hemodynamic monitoring in the perioperative period using NIKO (noninvasive compressive oscillometery)

Objective.To evaluate the accuracy of the new method of measuring hemodynamics – noninvasive compressive oscilometry (NIKO) by the comparison with the standard methods such as TD-Swan-Ganz catheter and arterial waveform analysis(Vigileo). Material and methods.Hemodynamics was measured in 146 patients undergoing cardiac or vascular surgery procedures concurrently with either Swan-Ganz catheter or Vigileo and NIKO during the first 12–24 postoperative hours. Results. Measurement of the cardiac output with NIKO is statistically accurate in the range of 2 to 8.5 l/min. Similarly, measurement of the cardiac output in the range of mean arterial pressure of approx. 40 to 110 mmHg correlated well with standard methods. Measured values become inaccurate outside these intervals. Conclusion.Measurement of the hemodynamics with NIKO method is accurate and clinically applicable in 85% of the cases. It is inapplicable in those 15% cases left characterised by extreme hemodynamics.

Keywords: non invasive hemodynamic monitoring, cardiac output.