Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2021

Levosimendan v kardiochirurgii

MUDr. Petra Kapraľová, doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH, MUDr. Ladislav Kočan, PhD., MUDr. Martin Nosáľ

Levosimendan bol vyvinutý pred viac ako 20 rokmi a do klinickej praxe vstúpil v roku 2000. Počiatočne bol indikovaný na liečbu akútne dekompenzovaného srdcového zlyhávania. V súčasnosti sa použitie levosimendanu rozšírilo. Levosimendan znižuje mortalitu u pacientov podstupujúcich kardiochirurgické operačné výkony, rovnako znižuje mortalitu u kriticky chorých pacientov, pacientov s ťažkou sepsou, redukuje rozvoj akútnej renálnej insuficiencie, začína sa využívať u pacientov po transplantácii obličky.V kardiochirurgii a kardioanestézii sa levosimendan používa čoraz častejšie hlavne v dôsledku nárastu rizikového profilu pacientov. Hlavnou indikáciou pre podanie levosimendanu je znížená funkcia ľavej alebo pravej komory.

Kľúčové slová: levosimendan, inotropia, srdcové zlyhávanie, kardiochirurgický operačný výkon

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Anestéziológia a intenzívna medicína. Objednať časopis

Levosimendan in cardiac surgery

Levosimendan was developed more than 20 years ago and entered clinical practice in 2000. It was initially indicated for the treatment of acute decompensated heart failure. Currently, the use of levosimendan has expanded. Levosimendan reduces mortality in patients undergoing cardiac surgery, as well as reduces mortality in critically ill patients, patients with severe sepsis, reduces the development of acute renal failure, and is beginning to be used in patients after kidney transplantation. Levosimendan is used in cardiac surgery and cardiac anesthesia, mainly due to an increase in the risk profile of patients. The main indication for levosimendan administration is decreased left or right ventricular function.

Keywords: levosimendan, inotropy, heart failure, cardiac surgery