Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2015

Klinická aplikácia APMV (automatická proporcionálna minútová ventilácia)

MUDr. Peter Čandík, PhD., doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Dušan Rybár, MUDr. Stanislav Saladiak, MUDr. Janka Beňová, MUDr. Tomáš Grendel, PhD., MUDr. Peter Žitva

Cieľ štúdie:Porovnať efektivitu nadstavbového ventilačného módu APMV oproti bežným tlakovým režimom v teréne meniacich sa mechanických vlastností pľúc vo fáze weaningu po CABG operáciách. Materiál a metódy:80 náhodne vybraných pacientov po CABG bolo rozdelených do dvoch skupín. Prvých 40 sme pooperačne ventilovali s použitím APMV, druhých 40 bolo ventilovaných štandardnými tlakovými režimami. V oboch skupinách sme zaznamenali odchýlky skutočnej MV od prednastavenej MV, zmeny Ppc, EtCO 2 a manuálne korekcie ventilácie lekárom. Výsledky: Režim APMV dokázal presnejšie udržiavať prednastavenú hodnotu MV, výchylky EtCO2 boli menšie a takisto počet manuálnych korekcií nastavenia bol v prípade APMV signifikantne nižší (p < 0,01). Záver: Ukázali sme, že APMV rieši oproti štandardnému tlakovému režimu zmeny parametrov UVP plne automaticky a presnejšie, čím udržiava adekvátnu výmenu plynov pri minimalizovanom riziku barotraumy a podstatne nižšej nutnosti zásahov lekára.

Kľúčové slová: umelá pľúcna ventilácia, automatická proporcionálna minútová ventilácia, tlakový režim, weaning od UVP, kardiochirurgia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical application of automatic proportional minute ventilation (APMV)

Objective: To compare the effectivity of APMV with standard pressure ventilation modes during the changes of lung mechanics in the setting of weaning after CABG. Material and methods:80 randomly selected patients undergoing CABG were divided into two groups. One group of patients was ventilated using APMV, while the other by standard pressure ventilation mode. Results: APMV was able to keep the preset minute ventilation more accurately, EtCO2 changes were lower and there were less ventilation interventions needed by a doctor as when the standard pressure ventilation mode was used (p < 0,01). Conclusion:We showed that APMV was able to manage the changes in ventilation parameters fully automatically and more accurately, which lead to adequate gas exchange while minimizing the risk of barotrauma and doctor interventions to ventilation settings.

Keywords: controlled ventilation, automatic proportional minute ventilation, pressure ventilation, weaning, cardiac surgery.