Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2016

Kedy znižovať prítok čerstvých plynov pri LFA?

doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Dušan Rybár, MUDr. Stanislav Saladiak, MUDr. Janka Beňová, MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MUDr. Štefan Imrecze, doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH

Cieľ:Objasniť teoretické princípy regulácie prietoku čerstvých plynov (Qfgf) na základe zmien v koncentrácii anestetík a na základe zmien spotreby anestetík. Využitie zmien spotreby anestetík na reguláciu Qfgf počas low-flow anestézie. Materiál a metodika:V skupine 50 pacientov bola vedená low-flow anestézia. Na začiatku inhalačnej časti anestézie (po venóznom úvode) autori sledovali zmeny koncentrácie inhalačného anestetika (sevofluran) a zmeny spotreby anestetika za konštantných podmienok Qfgf = 5 l/min. (prvých 5 minút úvodu do anestézie) a potom 2 l/min. (ďalších 15 minút). Vyhodnocovali zmeny koncentrácie, ako aj spotreby anestetika (AA) vo vzťahu k stabilite MAC a ako hodnotu na reguláciu prechodu z vysokoprietokovej (HFA) na nízkoprietokovú (LFA) anestéziu. Výsledky: Autori zistili, že hlavne v úvode do anestézie, keď dochádza k častým zmenám koncentrácie inhalačných anestetík, nie je dobre možné ani len odhadnúť čas, kedy je potrebné a možné znížiť Qfgf a prejsť na LFA vyhodnocovaním rozdielu koncentrácie anestetika v inspíriu a exspíriu. Naproti tomu pri sledovaní spotreby anestetika zistili, že pri poklese spotreby (nezávisle od koncentrácie) je možné s vysokou presnosťou identifikovať možnosť zníženia Qfgf a prejsť na LFA v prípade, že spotreba anestetika klesla pod hodnotu 20 – 25 % z počiatočnej hodnoty meranej v prvých 2 – 3 minútach aplikácie inhalačného anestetika. Záver:Aplikáciou vyššie uvedených hodnotení pomocou výpočtu množstva „dodávaného“ a „pohlcovaného-spotrebovaného“ AA a vyjadrenia poklesu spotreby AA došli k záveru, že na riadenie Qfgf a koncentrácie AA v dýchacom okruhu je rozhodujúce sledovanie množstva AA (gr) a jeho percentuálny pokles v čase. Ak poklesne spotreba anestetika pod hodnoty 25 – 20 % oproti hodnotám v úvode do anestézie, je možné znižovať Qfgf na hodnoty okolo 1 l/min. a menej.

Kľúčové slová: low-flow anestézia, regulácia prietoku čerstvých plynov, AA spotreba, AA koncentrácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

When reducing the inflow of fresh gas in the LFA?

Goal:To elucidate the theoretical principles of fresh gas flow (Qfgf) regulation based on the changes of anaesthetic concentration and consumption. To investigate the usefulness of consumption changes for the Qfgf regulation during the low flow anaesthesia. Material and methods:50 randomly chosen patients underwent coronary artery bypass grafting surgery using low flow anaesthesia. After the i. v. anaesthetic induction we measured changes of Sevoflurane concentration and consumption at Qfgf 5 l/min. for the first 5 minutes and then at Qfgf 2 l/min. for the next 15 minutes. We recorded and evaluated changes of anaesthetic (AA) concentration and consumption in relationship to stability of mean alveolar concentration (MAC) and to a possibility of transition from high flow to low flow anaesthesia. Results:We found that mainly during the introduction of inhalation anaesthesia it is absolutely impossible to estimate a right moment when to transit from high flow to low flow based on the anaesthetic concentration changes. Oppositely by following the consumption changes we showed that once the anaesthetic consumption dropped down to 20 – 25 % of the entry value it was suitable and safe to reduce the Qfgf to low flow values. Conclusion:Using measures of delivered and consumed anaesthetic gas and a decrease of anaesthetic consumption we concluded that it is crucial to follow the anaesthetic amount (gr) changes and its percentage decrease in time to correctly control Qfgf and AA concentration. Once the anaesthetic consumption falls down to 20 – 25 % of entry value it is reasonable and safe to decrease Qfgf to around 1 l/min or less.

Keywords: low flow anaesthesia, fresh gas flow, AA consumption, AA concentration