Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2017

Katétrová vysokofrekvenčná dýzová ventilácia pľúc a jej použitie v ORL chirurgii

MUDr. Monika Paulíková

Autorka v práci analyzuje možnosti aplikácie katétrovej vysokofrekvenčnej dýzovej ventilácie pľúc (K-VFDV) v oblasti laryngeálnej chirurgie. V prvej časti objasňuje základnú koncepciu a technológiu K-VFDV a základné princípy výmeny plynov pri aplikácii malých dychových objemov. Ďalej porovnáva výhody a nevýhody K-VFDV, ako aj riziká aplikácie a prevenciu komplikácií. Analyzuje možnosti prístupu do dýchacích ciest (translaryngeálny, transtracheálny). Katétrová vysokofrekvenčná dýzová ventilácia pľúc môže byť použitá v celom rade plánovaných a urgentných, diagnostických aj elektívnych výkonov. Stenóza dýchacích ciest, spôsobená rôznymi patologickými procesmi, môže byť prítomná v supraglotickej, laryngeálnej, alebo subglotickej oblasti.

Kľúčové slová: vysokofrekvenčná dýzová ventilácia, katétrová ventilácia, transtracheálna dýzová ventilácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Catheter high-frequency jet ventilation and its use in ENT surgery

The author analyzes the possibilities of use catheter high-frequency jet ventilation (C-VFDV) in the field of laryngeal surgery. The first part explains the basic concept and technology of C-VFDV and the basic principles of gas exchange during small breath volumes application. The author compares the advantages and disadvantages of C-VFDV as well as the risks of application and prevention of complications. It analyzes possibilities of the airways access (translaryngeal, transtracheal). Catheter high-frequency jet ventilation of the lungs can be used during a number of planned and urgent, diagnostic and elective procedures. The airway stenosis caused by various pathological processes can be located in the supraglotic, laryngeal or subglotic area.

Keywords: high-frequency jet ventilation, catheter ventilation, trans-tracheal jet ventilation