Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2014

Je v súčasnosti anestéziologickou technikou voľby v chirurgii hornej končatiny ultrazvukom navádzaná regionálna anestézia – UGRA?

MUDr. Michal Venglarčík, MUDr. Jozef Valky, PhD., MUDr. Roman Križanský

Povrchové uloženie brachiálneho plexu je ideálnym predpokladom pre rozvoj ultrazvukom navádzanej regionálnej anestézie – UGRA, čo je čoraz častejšie používaný akronym pre ultrasound-guided regional anesthesia. Po 20 rokoch od publikácie práce prof. Stephana Kaprala môžeme konštatovať, že zavedenie ultrazvuku spôsobilo renesanciu v regionálnej anestézii predovšetkým na hornej končatine. Na rozdiel od predchádzajúcich techník regionálnej anestézie, kde bola umiestňovaná ihla „naslepo“, pri použití ultrasonografie môže anestéziológ priamo v reálnom čase vizualizovať nervy, cievy a ostatné anatomické štruktúry. Môže sledovať a upravovať smerovanie a prienik ihly tkanivami v reálnom čase, aplikáciu a šírenie sa lokálneho anestetika. Tým sa znižuje riziko intravaskulárneho podania, systémovej toxicity, pneumothoraxu a zlyhania bloku. UGRA zabezpečuje lepšiu pooperačnú analgéziu, zvyšuje spokojnosť pacientov a eliminuje riziká spojené s celkovou anestéziou. Aj keď súčasná literatúra zatiaľ nepotvrdila úplnú bezpečnosť ultrasonograficky navádzanej regionálnej anestézie najmä v oblasti nervového poškodenia, je zrejmé, že správne prevedenie tejto techniky posúva hranice bezpečnosti v regionálnej anestézii.

Kľúčové slová: ultrazvukom navádzaná regionálna anestézia, UGRA, periférne nervové blokády, horná končatina.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Should be UGRA considered as the anesthetic technique of choice at the upper extremity nowadays?

Surface impoundment of the brachial plexus is an ideal precondition for the development of ultrasound-guided regional anesthesia- -UGRA, which is an increasingly used acronym for ultrasound-guided regional anesthesia. 20 years after the publication of the work of Prof. Stephan Kapral, we can conclude that the introduction of ultrasound caused a renaissance in regional anesthesia, particularly at the upper extremity. Unlike previous techniques of regional anesthesia, in which the needle was emplaced “blind”, using ultrasonography the anesthetist can directly visualize in real time nerves, blood vessels and other anatomic structures. It can monitor and adjust the direction and penetration of the needle into tissue in real time, and application and spread of local anesthetic. This reduces the risk of intravascular administration, systemic toxicity, pneumothorax and failure block. UGRA provides better postoperative analgesia, increased patient satisfaction and eliminates the risks associated with general anesthesia. Although the current literature so far has not confirmed the complete safety of ultrasound-guided regional anesthesia, particularly in the area of nerve damage, it is clear that the correct use of this technique pushes the limits of safety in regional anesthesia.

Keywords: ultrasound-guided regional anesthesia, UGRA, peripheral nerve blocks, upper limb.