Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2014

Inhalačné vazodilatátory v liečbe ARDS, monoxid dusíka (iNO) – kazuistika

MUDr. Viera Žužová

Inhalačný monoxid dusíka (iNO) ako jediný klinicky využiteľný a efektívny vazodilatátor pľúcneho cievneho riečiska, ktorý selektívne ovplyvňuje pľúcnu cirkuláciu, má v ostatných rokoch významné miesto v liečbe ARDS. Na našom oddelení bol iNO nasadený v rámci komplexnej liečby ARDS u pacienta po bariatrickom chirurgickom výkone, u ktorého došlo pooperačne k rozvoju pneumónie a následne ARDS. Invazívne meranie hemodynamických pomerov vykazovalo známky ťažkej pľúcnej hypertenzie, ktorá bola refraktérna na liečbu medikamentóznu aj ventilačnú. Do terapie bola preto zavedená inhalácia NO súčasne s polohovaním na bruchu. Po 9 dňoch ventilácie iNO mohla byť táto liečba ukončená a cez štandardnú odvykaciu fázu bol pacient úspešne dekanylovaný.

Kľúčové slová: inhalácia monoxidu dusíka, ARDS, pľúcna hypertenzia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Inhalative vasodilatators in treatment ARDS Nitrogen monoxide (iNO) – case report

Inhalative nitrogen monoxide (iNO) is the only clinically useful and effective vasodilator pulmonary vascular bed that influence selectively lung circulation and has important part in treatment of ARDS. Our department used iNO as a part of comprehensive treatment of ARDS on a patient after bariatric surgery that led to pneumonia and ARDS. Invasive measurement of hemodynamics was indicating symptoms of severe pulmonary hypertension, that was refractory to medication and ventilation treatment. Due to these results, inhalation iNO was used with positioning the patient on the abdomen. After 9 days of ventilation and using iNO patient was successfully extubated.

Keywords: inhalation of nitrogen monoxide, ARDS, pulmonary hypertension.