Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2017

Individualizované nastavenie parametrov umelej ventilácie pľúc ako prevencia traumy pľúcneho parenchýmu

Doc. MUDr. Pavol Török, CSc., prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., MUDr. Martin Nosáľ, MUDr. Dušan Rybár, MUDr. Stanislav Saladiak, doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH

Úvod:Z hľadiska prevencie ventilátorom indukovaného pľúcneho poškodenia (VILI) je nevyhnutné voliť „protektívne“ parametre umelej ventilácie pľúc (UVP). Ciele:Aplikovať čo najmenší špičkový alveolárny tlak (PAi), nízke dychové objemy (VT), minimálny PEEPi , optimálnu frekvenciu ventilácie (f) a adekvátny PEEP. Metodika:Proces „optimalizácie“ konkrétneho pacienta bol realizovaný pomocou softvérového systému „Opti“ ventilátora AURA-V (Chirana a. s. SK). Hodnoty premenných autori merali a vyhodnocovali pred a po „optimalizácii“. Výsledky:Paw kleslo o 25 % (p < 0,001). PAi pokleslo o 27 % (p < 0,001). VT = 484 ml a VTspec. = 6,08 ± 0,5 ml/kg a po poklesli na hodnoty VT = 377 ml, VTspec. = 4,8 ± 0,7 ml/kg (p <0,001). PEEP = 7,5 ± 1,5 cm H2O a ten sme nemenili. Zmeny MV potrebné na elimináciu CO2 viedli k zvýšeniu MV o 13 %. VT pokleslo o cca 22 % v priemere (P < 0,001). Lekárom nastavená f = 15,5 ± 0,7 d/min, stúpla po „optimalizácii“, f = 21,5 ± 1,1 d/min (p < 0,001). Záver:Výsledky potvrdili pokles PAi, ako aj Paw a VT pri minimálnej hodnote PEEPi a nezmenenom odvode CO2 z organizmu, ako aj nezmenenom PaO2/FiO2. Individualizovaná korekcia parametrov UVP pomocou softvérovej „optimalizácie“ viedla k zníženiu hodnôt ventilačných parametrov s potenciálne traumatizujúcim účinkom na pľúcny parenchým.

Kľúčové slová: umelá ventilácia pľúc, optimalizácia UVP, barotrauma pľúc

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Individualized adjustment of artificial lung ventilation parameters, such as prevention of lung parenchymal trauma

Introduction:From the point of view of ventilator-induced lung injury (VILI) prevention, it is necessary to choose „protective“ parameters of artificial lung ventilation (ALV). Aims:Application the smallest peak alveolar pressure (PAi), low tidal volumes (VT), minimum PEEPi, optimal ventilation frequency (f) and adequate PEEP. Methodology:The process of „optimizing“ a specific patient was carried out using the Chirana AURA-V software „Opti“ built in the ventilator. The authors were measured and compared of values before and after „optimization“. Results:Paw decreased by 25% (p <0.001). PAi decreased by 27%, (p <0.001). VT = 484 ml, and VTspec = 6.08 ± 0.5 ml/kg and then dropped to VT = 377 ml, VTspec = 4.8 ± 0.7 ml/kg (p <0.001). PEEP = 7.5 ± 1.5 cm H2O and we did not change. The MV changes needed to elimination of CO2 led to a 13% increase in MV. VT decreased approximately by 22% on average (P <0.001. Physician set f = 14.5 ± 0.7 d/min, increased after „optimization“, f = 21.5 ± 1.1 d/min (P <0.001). Conclusion:The results confirmed a decrease in PAi, as well as Paw and VT with a minimum changes of PEEPi and unchanged CO2 elimination from the organism as well as unchanged PaO2/FiO2. Individualized ALV parameter correction using software „optimization“ has led to a reduction of value of ventilation parameters with potentially traumatic effects on pulmonary parenchyma.

Keywords: artificial lung ventilation, ALV optimization, lung barotrauma