Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2022

Exspiračný kolaps centrálnych dýchacích ciest (ECAC) ako často nediagnostikovaná príčina respiračnej insuficiencie

MUDr. Katarína Tarabová, MUDr. Martin Lučenič, PhD., MUDr. Peter Juhos, PhD., MUDr. Patrik Lauček, MUDr. Daniel Šiška, MUDr. Vladan Hudec, MUDr. Jaroslav Lupták, Doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.

Exspiračný kolaps centrálnych dýchacích ciest (ECAC) môže byť často nerozpoznaná príčina respiračného zlyhania u pacienta. ECAC predstavuje spoločný názov pre dva patofyziologicky rozdielne stavy, a to tracheobronchomalácia (TBM) a excesívny dynamický kolaps dýchacích ciest (excessive dynamic airway collapse – EDAC). V prípade malácie sú postihnuté buď izolovane len chrupavkové prstence priedušnice (tracheomalácia), alebo sú súčasne postihnuté aj obe hlavné priedušky (TBM). EDAC vzniká obštrukciou dýchacích ciest v dôsledku nadmerného vyklenutia pars membranacea priedušnice smerom dopredu k intaktným chrupavkovým prstencom priedušnice. Klinické príznaky v oboch prípadoch sú veľmi podobné a sú výsledkom obštrukcie veľkých dýchacích ciest. Časť pacientov môže byť asymptomatických. U väčšiny sa však prejavuje ako dyspnoe, dráždivý kašeľ, piskoty, opakujúce sa infekcie dýchacích ciest až vývoj respiračnej insuficiencie. Uvedené symptómy sa často chybne zamieňajú s diagnózou astmy prípadne chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Autori prezentujú kazuistiku 71-ročného muža s klinickým obrazom ťažkej obštrukcie dýchacích ciest na podklade EDAC. Vzhľadom na pretrvávajúcu dependenciu od umelej pľúcnej ventilácie s potrebou vysokých inspiračných tlakov a PEEP pristúpili k chirurgickému riešeniu s využitím VV-ECMO.

Kľúčové slová: exspiračný kolaps centrálnych dýchacích ciest, tracheobronchomalácia, excesívny dynamický kolaps dýchacích ciest, tracheobronchoplastika, respiračné zlyhanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Expiratory central airway collapse (ECAC) is frequent unrecognized cause of respiratory insufficiency

Expiratory central airway collapse (ECAC) is often an unrecognized cause of respiratory failure of patient. ECAC describes two different pathofysiologic condition tracheobronchomalacia (TBM) a excessive dynamic airway collapse (EDAC). The malacia or weakness of cartilage that supports the tracheobronchial tree may occur only in the trachea (tracheomalacia) or in both the trachea and bronchi (TBM). On the other hand EDAC is characterized by airway compromise because of bulging posterior membrane into the airway lumen with intact cartilage. Clinical symptoms in both conditions are very similar and they are caused by airway obstruction. Some patients are asymptomatic, other may present with severe dyspnea, intractable cough, wheezing, recurrent infections and respiratory failure. Often these findings lead to the misdiagnosis of asthma or chronic obstructive pulmonary disease. The autors present a case report of a 71-years old man with severe clinical manifestation of excessive dynamic airway collapse. Given the persistence of dependence on artificial lung ventilation, he was indicated for surgical treatment with VV-ECMO support.

Keywords: expiratory central airway collapse, excessive dynamic airway collapse, tracheobronchomalacia, tracheobronchoplasty, respiratory failure