Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2017

Celková alebo regionálna anestézia pre karotickú endarterektómiu? Porovnanie výskytu perioperačných komplikácií pri celkovej anestézii a cervikálnej blokáde

MUDr. Anton Turčan, MUDr. Stanislav Sivák, MUDr. Peter Kolenka, MUDr. JUDr. Peter Firment

Úvod: Karotická endarterektómia (CEA) sa vykonáva už niekoľko desaťročí za účelom primárnej alebo sekundárnej prevencie náhlej cievnej mozgovej príhody. Počas rokov sa menili stratégie anestézie pre tento výkon. V súčasnosti stále nie je jasné, či regionálna anestézia reprezentovaná hlavne cervikálnou blokádou (CB) je bezpečnejšou metódou oproti celkovej anestézii. Metodika a ciele: Autori v tejto observačnej retrospektívnej (roky 2009 – 2013) štúdii sledovali výskyt vybraných perioperačných neurologických a obehových komplikácií vznikajúcich pri CEA podľa typu anestézie. V analyzovanom súbore 339 pacientov, ktorý bol rozdelený na dve podskupiny podľa spôsobu anestézie (celková anestézia (CA) 105 pacientov a cervikálna blokáda (CB) 234 pacientov), bolo cieľom overiť, či je regionálna anestézia, reprezentovaná CB, výhodnejšia vzhľadom na nižší výskyt perioperačných komplikácií. Štatistická analýza pozorovaných dát bola vykonaná metódou Chi-kvadrát a Z-testu. Výsledky: U pacientov operovaných v CB (234 pacientov) sa vyskytovala v porovnaní s CA (105 pacientov) ako 2,1-krát štatisticky signifikantne častejšia komplikácia artériová hypertenzia (36 % CB vs. 17 % CA, p = 0,0005). Nutnosť založenia shuntu je na úrovni 13,2 % (pri CA sa shunt zakladal paušálne, t. j. takmer v 100 % prípadov, p < 0,0001), konverzia na CA bola potrebná u 4,7 % pacientov operovaných v CB. Bradykardia a hypotenzia sa vyskytujú v priebehu CB 2,7-krát (14 % CB vs. 38 % CA, p < 0,0001 pre bradykardiu) a 1,9-krát (18 % CB vs. 34 % CA, p = 0,001 pre hypotenziu) štatisticky významne zriedkavejšie ako pri celkovej anestézii pre CEA. Údaje z našej štúdie potvrdzujú signifikantne nižší výskyt pooperačného hematómu v operačnej rane (1,6 % CB vs. 8,6 % CA, p = 0,0023) a dysfónie (2,6 % CB vs. 8,6 % CA, p = 0,0129) u pacientov, ktorí postúpili CEA v CB. Nesignifikantne nižšia je incidencia NCMP (3,8 % CB vs 5,7 % CA, p = 0,44), úmrtí (1,3 % CB vs. 2,9 % CA, p = 0,31) a tiež nutnosti hospitalizácie na OAIM (3,8 % CB vs. 8,6 % CA, p = 0,0728) v pooperačnom období u pacientov po CB. Záver: V našom súbore pacientov bol výskyt všetkých sledovaných komplikácií v perioperačnom období s výnimkou artériovej hypertenzie počas výkonu a infarktu myokardu nižší v prípade CB. Signifikantne nižší vychádza výskyt hypotenzie a bradykardie počas operácie, v pooperačnom období je štatisticky významne nižší výskyt hematómu v operačnej rane a dysfónie pri použití CB. V súčasnosti vykonávame na našom pracovisku všetky CB pod USG kontrolou. CB je bezpečnou anestéziologickou technikou pre CEA a je spojená s nižším rizikom perioperačných komplikácií.

Kľúčové slová: karotická endarterektómia, celková anestézia, cervikálna blokáda, perioperačné obehové a neurologické komplikácie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

General versus regional anaesthesia for carotid endarterectomy? Comparison of perioperative complications incidence at general anaesthesia and cervical block

Background: Carotid endarterectomy (CEA) is performed for several decades in order to primary or secondary stroke prevention. During this period of time the strategy of anaesthesia for this type of surgery has been changing. In present days it still remains unclear whether regional anaesthesia represented mainly by cervical block or general anaesthesia is safer method. Methods and objectives: Authors in this observatory retrospective (years 2009 – 2013) trial evaluated CEA perioperative neurological, circulatory and other specific complications incidence by the type of anaesthesia. The aim of the trial was to assess whether regional anaesthesia (represented by cervical block) or general anaesthesia is associated with lower incidence of selected perioperative complications in analysed group of 339 inpatients which was divided in two subgroups by the type of anaesthesia (general anaesthesia, GA) 105 patients and cervical block (CB) 234 patients. Statistic analysis of perioperative complications in this two subgroup was done by Chi-quadrat and Z-test. Results: In CB there is 2,1-times significant higher incidence of arterial hypertension during CEA in comparison with GA (36% vs 17%, p=0.0005). The shunt was needed in nearly 100% GA, but only 13,2% CB (p<0.0001), conversion on GA was performed in 4.7% cases of CB. Bradycardia and hypotension were observed in CB with 2,7-times(14% CB vs 38% GA, p<0.0001) and 1.9-times (18% CB vs. 34% GA, p=0.001) statistical significant lower incidence than in GA for CEA. Data from our trial confirm statistically significant lower incidence of postoperative haematoma(1.6% CB vs 8.6% GA, p=0.0023) in site of surgery and dysphony (2.6% CB vs 8.6% GA, p=0.0129) in patients undergone CEA in CB. The incidence of stroke (3.8% CB vs. 5.7% GA, p=0.44), need for ICU admission (3.8% CB vs 8.6% GA, p=0.0728) or death (1.3% vs 2.9%, p=0.31) in postoperative period was nonsignificant lower in patients after CB. Conclusion: In our patient group there were lower incidence of all of observed complications in the perioperative period except arterial hypertension during surgery and myocardial infarction. Nowadays we perform all CB under USG control in our department. CB is safe anaesthetic technique for CEA and is associated with lower incidence of intraoperative and postoperative complications.

Keywords: carotid endarterectomy, general anaesthesia, cervical block, perioperative circulatory and neurological complications