Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2015

Automatická proporcionálna minútová ventilácia pľúc – prečo minútová ventilácia?

MUDr. Peter Čandík, PhD., doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Dušan Rybár, MUDr. Stanislav Saladiak, MUDr. Štefan Imrecze

Cieľ štúdie: Identifikovať rozhodujúci parameter na udržanie stability podpornej ventilácie v režimoch s tlakovým riadením s možným využitím pre poloautomatické riadenie tlakových režimov UVP. Materiál a metódy:263 pacientov pred odpojením od UVP v trvaní minimálne 48 hodín bolo posledné 2 hodiny pred ukončením UVP sledovaných jednak čo sa týka parametrov ventilácie, nastavenia ventilátora a reakcií na prípadné podráždenie (bolesť, kašeľ). Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín, a to do skupiny bez adverzných dráždivých podnetov (skupina č. 1) a s dráždivými podnetmi (skupina č. 2). Hlavným cieľom bolo zistenie, ako „presne“ udržiava systém pacient-ventilátor výmenu plynov v pľúcach a aká je stabilita výmeny plynov z pohľadu stability VT, MV a frekvencie spontánnej ventilácie (fsd) – triggra. Výsledky:V skupine č. 1 (n = 166) bola ventilácia stabilná a MV sa pohybovala v odchýlkach ± 11 % od prvej nameranej hodnoty. Odchýlka hodnôt VT bola maximálne 38 % od priemernej, ale vyskytla sa cca 3 – 4 x/30 min. Zmeny MV v 15-minútových intervaloch neboli štatisticky signifikantné. V skupine č. 2 (n = 97) sme počas nevyhnutnej adverznej stimulácie menili parametre, hlavne frekvencie dýchania o vyše 30 % (p < 0,01), VT niekedy o vyše 80 % (p < 0,01) a MV o vyše 37 % (p < 0,01), pri nezmenenej hodnote tlakovej podpory Pps a PEEP. ETCO 2 klesalo o cca 26 % (p < 0,01). Po ukončení adverznej stimulácie trvali zmeny od 5 do 15 minút, kým sa vrátili k predchádzajúcim hodnotám. Záver:Autori prišli k záveru, že na stabilitu tlakovo riadenej ventilácie (v našom prípade PS/ASV), ako aj výmeny plynov v pľúcach a sekundárne ABR a krvných plynov je rozhodujúcim faktorom udržanie stabilnej MV. Táto štúdia rozhodla, že na stabilizáciu ventilačných parametrov vyvíjaným poloautomatickým systémom bude najlepšie využiť stabilizáciu minútovej ventilácie servosystémom

Kľúčové slová: umelá pľúcna ventilácia, stabilita ventilácie, tlakový režim.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Automatic proportional minute lung ventilation - why minute ventilation?

Objective:To identify the key parameter of pressure support ventilation stability and its potential use in the control of semiautomatic pressure controlled ventilation modes. Material and methods:263 patients ventilated at least 48 hours were observed. Parameters of ventilation, ventilator settings and reactions of adverse stimulation (pain, cough, etc.) were recorded during the last 2 hours before extubation. Subsequently patients were divided into 2 groups based on the presence of adverse stimulation. The main goal was to evaluate the accuracy of gas exchange by patient-ventilator system and the stability of tidal volume (VT), minute ventilation (MV) and fsd – trigger. Results: Ventilation was stabile and MV varied ± 11 % in the first group with no adverse stimulation (n = 166). VT deviation was 38 % at maximum and occurred 3 – 4 times per 30 min. The fluctuations of MV in 15 minute intervals were not statistically significant. There was a significant variation of rate of ventilation (30 %, p < 0,01), VT (80 %, p < 0,01) and MV (37 %, p < 0,01) at a constant pressure support and PEEP in the second group with adverse stimulation (n = 97). Decrease of CO 2 was 26 % (p < 0,01). It took from 5 to 15 minutes for the ventilation fluctuations to disappear after the adverse stimulation. Conclusion:It is the minute ventilation that is the key parameter to stabile pressure control ventilation (PS/ASV) and gas exchange and secondary to acid-base and blood gases values. This study has showed that constant MV would be the most suitable guide for stabilization of ventilation parameters in the semiautomatic ventilation system.

Keywords: pressure controlled ventilation, stability of ventilation.