Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2013

ARDS – nová definícia

MUDr. Zora Flassiková, MUDr. Andrea Číková, MUDr. Andrea Gebhardtová, MUDr. Martin Michalov, MUDr. Aktham Yaghi, MUDr. Juraj Koutun, CSc.,

V roku 1994 bola na spoločnej európsko-americkej konferencii o ARDS vypracovaná dodnes používaná definícia akútneho pľúcneho poškodenia (ďalej AECC definícia). Po takmer 20 rokoch praxe a výskumu od jej vzniku sa celá definícia a jej kritériá stali predmetom kritiky a diskusie. Skupinou expertov bola na kongrese Európskej spoločnosti intenzívnej medicíny v októbri 2011 navrhnutá nová, „Berlínska definícia“. Základom novej definície bolo vytvorenie troch kategórií ARDS na základe stupňa závažnosti hypoxémie a vylúčenie termínu ALI (acute lung injury, akútne pľúcne poškodenie). Ponechané a bližšie špecifikované kritériá zostali: akútny vznik, prítomnosť bilaterálnaho RTG nálezu, nekardiogénny pľúcny edém. Navrhnuté boli štyri ďalšie kritériá pre ťažké ARDS: RTG nález infiltrátov v 3 alebo 4 kvadrantoch, compliance respiračného systému (≤40 mL/cm H2O), ventilácia s PEEP (≥10cmH2O) a korigovaný expiračný minútový objem (≥10 L/min). Nepreukázali však prínos v predpovedaní mortality pacientov s ťažkým ARDS a boli z definície vylúčené. V porovnaní s AECC definíciou, konečná Berlínska definícia mala lepšiu prediktívnu validitu pre mortalitu. Vynovená a zrevidovaná definícia vyriešila niektoré limitácie AECC definície.

Kľúčové slová: ARDS, Berlínska definícia, kritériá, validita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ARDS – new definition

The acute respiratory distress syndrome (ARDS) was defined in 1994 by the American-European Consensus Conference (AECC). After 20 years of research and clinical practice since then, issues regarding the reliability and validity of this definition have emerged. A panel of experts convened in 2011 and developed the Berlin Definition. A draft definition proposed 3 mutually exclusive categories of ARDS based on degree of hypoxemia: mild (200 mmHg <PaO2/FIO2 ≤300 mmHg), moderate (100 mmHg <PaO2/FIO2 ≤200 mmHg), and severe (PaO2/FIO2 ≤100 mmHg) and excluded the term ALI. Four ancillary variables for severe ARDS were proposed: radiographic severity, respiratory system compliance (≤40 mL/cm H2O), positive endexpiratory pressure (≥10 cm H2O), and corrected expired volume per minute (≥10 L/min). The 4 variables did not contribute to the predictive validity of severe ARDS for mortality and were removed from the definition. Compared with the AECC definition, the final Berlin Definition had better predictive validity for mortality. This updated and revised Berlin Definition for ARDS addresses a number of the limitations of the AECC definition.

Keywords: ARDS, Berlin definition, variables, validity.