Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2017

Apnoická oxygenácia a jej využitie pri intubácii

MUDr. Tomáš Hitka, doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.

Zaistenie dýchacích ciest je rutinný zákrok, ktorý sa môže veľmi rýchlo zmeniť na situáciu ohrozujúcu pacientov život. Čas na riešenie takejto situácie, počas ktorej pacient nedýcha alebo nemôže byť ventilovaný, je limitovaný zásobami kyslíka v tele. Rýchlosť desaturácie hemoglobínu od zastavenia ventilácie je individuálna v závislosti od prítomnosti rizikových faktorov. Apnoická oxygenácia dokáže zabezpečiť prísun O2 do alveol i bez prítomnosti ventilácie využijúc prúdenie spôsobené objemovým rozdielom medzi absorbovaným O2(250 ml/min) a do alveol vylúčeným CO2(10 ml/min). Za ideálnych podmienok dokáže pokryť 90 % minútovej spotreby O2. Základné podmienky na efektívnu apnoickú oxygenáciu sú preoxygenácia, priechodnosť dýchacích ciest a kontinuálne plnenie dýchacích ciest kyslíkom. Účinnosť apnoickej oxygenácie je limitovaná nepriechodnosťou dýchacích ciest a alveolárnym kolapsom. Apnoická oxygenácia sa javí ako intervencia s potenciálom na zvýšenie bezpečnosti pri zaisťovaní dýchacích ciest u vybranej skupiny pacientov.

Kľúčové slová: apnoická oxygenácia, desaturácia hemoglobínu, preoxygenácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Apneic oxygenation and its use during intubation

Endotracheal intubation is a routine procedure which can very quickly escalate into a life threatening situation. The time required to solve this problem while a patient is not breathing or can’t be ventilated is limited by the body oxygen stores. The rate of haemoglobin desaturation during apnea varies depending on a presence of risk factors. Apneic oxygenation can provide O2 to alveoli without ventilation relying on a flow created by a volume difference between absorbed O2(250 ml/min) and CO2 excreted into alveoli (10 ml/min). Ideally, it can cover 90% of oxygen demand every minute. Basic requirements for an effective apneic oxygenation are preoxygenation, airway patency and the continuous provision of 100% oxygen into the airways. Effectivity of apneic oxygenation is limited by an airway obstruction and an alveolar collapse. It appears that apneic oxygenation has a potential to increase safety during endotracheal intubation in a selected patient population.

Keywords: apneic oxygenation, haemoglobin desaturation, preoxygenation