Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2022

Analýza využitia blokád periférnych nervov za rok 2020 v Univerzitnej nemocnici Bratislava-Ružinov

MUDr. Andrej Daňo, MUDr. Martin Michalov, MUDr. Matej Šaštinský, MUDr. Radko Cedula, MUDr. Peter Mráz, MUDr. Lucia Polakovičová

SKARA (Slovenská asociácia regionálnej anestézie) okrem iného prináša na Slovensko najnovšie trendy v oblasti regionálnej anestézie. Jeden z týchto trendov sme na našom pracovisku zaviedli. Je to snaha opustiť starý koncept regionálnej anestézie “veľa blokád pre málo pacientov” a pridať sa k najnovším trendom s cieľom “málo blokád pre veľa pacientov” (3, 4, 5). Znamená to zadefinovať balík základných periférnych nervových blokád (ďalej len PNB), ktorými dokážeme pokryť väčšinu operačných zákrokov. Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť dáta zozbierané na našej klinike počas roku 2020. Analyzovali sme zastúpenie jednotlivých PNB, ako aj pomer základných PNB oproti pokročilým. Za rok 2020 bolo na I. KAIM UNB Ružinov vykonaných 1 998 PNB. Najčastejšie vykonávanými PNB boli blokáda n. ischiadicus popliteálnym prístupom (n = 372), blokáda n. femoralis (n = 347) a supraingvinálny fascia iliaca kompartment blok (n = 331). Počet PNB s anestetickým účinkom činil 808, čo tvorí 40 % z celkového podielu PNB. Skúmali sme aj pomer úspešnosti a zlyhania blokád, ako aj pomer a typy komplikácií, ktoré sa vyskytli. Úspešnosť PNB bola 92 %. Pri výkone PNB bolo zaznamenaných 31 komplikácií, čo znamená výskyt komplikácií 1,55 %.

Kľúčové slová: periférna nervová blokáda, regionálna anestézia, vzdelávanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Analysis of application of peripheral nerve blocks in the University Hospital of Bratislava Ruzinov in 2020

SKARA (Slovak association of regional anaesthesia) besides other projects brings to Slovakia novelty trends in regional anaesthesia. We have implemented one of these trends in our department. It is an ambition to abandon the old concept of regional anaesthesia “many blocks for few” and to join new trends with ambition of “few blocks for many” (3, 4, 5). It means to define a package of basic peripheral nerve blocks (PNB), with which we can cover most of the operations. The purpose of this study was to evaluate data gathered during the year 2020. We analysed the distribution of each type of PNB, and also the ratio between basic and advanced PNBs. There were 1998 PNBs applied in I. KAIM UNB Ruzinov during the year 2020. The most applied PNBs were popliteal block (n=372), femoral block (n=347) and suprainguinal fascia iliaca compartment block (n=331). The number of the PNBs with anaesthetic effect was 808, which makes 40% of all PNBs. We also investigated the ratio of effective and failed PNBs, and also the number and type of complications that occurred. Effectiveness of PNBs was 92%. There were 31 complications, which means the incidence of complications was 1.55%.

Keywords: peripheral nerve block, regional anesthesia, education