Ambulantná terapia 3-4/2007

ZAJÍMAVÁ „NEZNÁMÁ“ VALPROOVÁ KYSELINA

MUDr. Robert Matička

Valproová kyselina je léta používaný stabilizér nálady, má prokázaný účinek v léčbě a v profylaxi epizod bipolární afektivní poruchy (BAP). Dosud však stále zůstává nejasný mechanizmus účinku valproové kyseliny při léčbě BAP. Na subcelulární úrovni je popisována celá řada účinků valproové kyseliny, které mohou ovlivňovat i plasticitu CNS.

Kľúčové slová: valproová kyselina, profylaxe, bipolární afektivní porucha, plasticita CNS, mechanizmy účinku

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INTERESTING „UNKNOWN“ VALPROIC ACID

Valproic acid has been used like mood stabiliser for a long time, there is efficacy at mood stabilizing and treatment of BAP. However there is unclear the distinct mechanism of efficacy at BAP treatment. A lot of effects of valproic acid are known on subcellular degree, even with the influence on CNS plasticity.

Keywords: valproic acid, mood stabilizers, BAP, CNS plasticity