Ambulantná terapia 2/2008

RAKOVINA MATERNICOVÉHO KRČKA A MOŽNOSTI JEJ PREVENCIE

MUDr. Mikuláš Redecha, doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

Autori sa v práci zaoberajú problematikou HPV infekcie ako základného etiologického faktora rakoviny maternicového krčka. Upozorňujú na možnosti primárnej a sekundárnej prevencie tohto ochorenia s dôrazom na možnosti vakcinácie proti HPV.

Kľúčové slová: HPV, rakovina krčka maternice, sekundárna prevencia, vakcinácia

stiahnuť celý článok v pdf

UTERINE CERVIX CARCINOMA AND POSSIBILITIES OF THE PREVENTION

Authors present the problem of HPV infection as a basic etiological factor of uterine cervix carcinoma. They point out the possibilities of primary and secondary prevention of this disease with the emphasis on vaccination against HPV.

Keywords: HPV, uterine cervix carcinoma, secondary prevention, vaccination